Glosariusz

“D” jak … decyzja

Hasła na literę "D"

Dążenie (cel)

Szczegółowe wymaganie dotyczące wyniku, mające zastosowanie do organizacji lub jej części, które wynika z celów i które należy ustalić i spełnić, aby osiągnąć te cele.
ISO 22300:2018

Decyzja

Wskazanie – w oparciu o dostępne informacje – ostatecznego sposobu działania w celu rozwiązania określonego problemu.

Defekt

Stan przedmiotu, określony przez niezdolność, wypełniania żądanych funkcji, z wyłączeniem niezdolności związanej z przeprowadzaniem prewencyjnej konserwacji lub planowanych napraw lub z powodu braku zewnętrznego środka pracy (wytwarzania).

Deklaracja bezpieczeństwa

Udokumentowane zobowiązanie partnera biznesowego, które określa środki bezpieczeństwa wdrożone przez tego partnera biznesowego, w tym, co najmniej, w jaki sposób zabezpieczane są towary i fizyczne instrumenty handlu międzynarodowego, powiązane informacje są chronione a środki bezpieczeństwa są wykazane i weryfikowane.
Nota 1: Będzie wykorzystana przez organizację w łańcuchu dostaw do oceny adekwatności środków bezpieczeństwa związanych z bezpieczeństwem towarów.
ISO 22300:2018

Deklaracja ryzyka

Strukturalne określenie przyczyny, potencjalnego zdarzenia oraz wpływu na cele projektu. Struktura ta ma postać:
<Ze względu na przyczynę może wystąpić zdarzenie powodujące następujące konsekwencje.>

Dobra

Przedmioty lub materiały, które po złożeniu zamówienia są wytwarzane, obsługiwane, przetwarzane lub transportowane w ramach łańcucha dostaw w celu wykorzystania lub konsumpcji przez nabywcę.
ISO 22300:2018

Dobre praktyki

Sprawdzone metody, wnioski z doświadczeń, studia przypadków oraz wszelkie inne analizy wskazujące optymalne (najefektywniejsze i najskuteczniejsze) sposoby postępowania w odniesieniu do określonych problemów i okoliczności im towarzyszących.

Dokonania

Wymierny wynik.
Nota 1: Dokonania mogą odnosić się do wyników ilościowych lub jakościowych.
Nota 2: do wpisu: Wyniki mogą dotyczyć zarządzania działaniami, procesami, produktami, usługami, systemami lub organizacjami.
ISO 22300:2018

Dostępność

Właściwość bycia dostępnym i możliwym do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez autoryzowany podmiot
ISO 7498-2: 1989

Działania naprawcze

Działanie mające na celu wyeliminowanie przyczyn niezgodności i zapobieganie ponownemu ich wystąpieniu.
Nota 1: W przypadku innych niepożądanych wyników konieczne jest podjęcie działań w celu zminimalizowania lub wyeliminowania przyczyn i zmniejszenia wpływu lub zapobieżenia powtórzeniu się. Takie działania wykraczają poza pojęcie „działań naprawczych” w rozumieniu tej definicji.
ISO 22300:2018

Działania w zakresie bezpieczeństwa

Działalność i funkcja związana z ochroną osób oraz aktywów materialnych i niematerialnych.
Nota 1: Działania w zakresie bezpieczeństwa mogą wymagać noszenia i obsługiwania broni podczas wykonywania obowiązków.
Nota 2: Pojęcie obejmuje definicję usług bezpieczeństwa wg. Międzynarodowego Kodeksu Postępowania (ICoC): straż i ochrona osób i przedmiotów, takich jak konwoje, obiekty, wyznaczone miejsca, nieruchomości lub inne miejsca (uzbrojone lub nieuzbrojone) lub inne działania, w ramach których personel firm musi nosić lub obsługiwać broń podczas wykonywania swoich obowiązków.
ISO 22300:2018

 

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły