Glosariusz

“I” jak … improwizacja

Hasła na literę "I"

Improwizacja

Akt wymyślania, komponowania lub wykonywania, z niewielkim lub brakiem przygotowania, reakcji na nieoczekiwane.
ISO 22300:2018

Incydent

Sytuacja, która może być lub może prowadzić do zakłócenia, straty, sytuacji nadzwyczajnej lub kryzysu.
ISO 22300:2018

Identyfikacja

Proces rozpoznawania atrybutów identyfikujących jednostkę.
ISO 22300:2018

Identyfikacja /rozpoznanie/ ryzyka

Proces wyszukiwania, rozpoznawania i opisywania zagrożeń.
Nota 1: Identyfikacja ryzyka obejmuje identyfikację źródeł ryzyka, zdarzeń, ich przyczyn oraz ich potencjalnych konsekwencji .
Nota 2: Identyfikacja ryzyka może obejmować dane historyczne, analizy teoretyczne, opinie  ekspertów oraz potrzeby zainteresowanych stron
.
ISO 22300:2018


Proces określania i dokumentowania (w tym klasyfikowania) potencjalnych zdarzeń oraz ich przyczyn i konsekwencji


Proces polegający na rozpoznaniu wszystkich potencjalnych ryzyk, na jakie narażona jest działalność prowadzona przez Spółkę


Proces wyszukiwania, rozpoznania i opisania ryzyka


Systematyczne wykorzystanie informacji w celu identyfikacji potencjalnych źródeł szkody (zagrożeń) powiązanych z pytaniem dotyczącym ryzyka lub opisem problemu


Proces określania i dokumentowania (w tym klasyfikowania) potencjalnych zdarzeń oraz ich przyczyn i konsekwencji

Identyfikacja zagrożeń

Proces rozpoznawania tego, czy zagrożenie istnieje oraz określania jego charakterystyk
PN-N-18001


Proces wykrywania zagrożeń oraz sporządzania ich wykazu i opisu
Rozporządzenie Komisji UE nr 402/2013

Informacje

Dane zorganizowane w sposób nadający im określone znaczenie w procesach podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania posiadanymi aktywami.

Infrastruktura

System urządzeń, sprzęt i usługi potrzebne do działania organizacji.
ISO 22300:2018

Integracja

Łączenie obiektów (elementów, systemów) w większą całość (system, wielki system) w celu uzyskania pożądanych cech systemowych.


Powiązanie różnych systemów w ramach tej samej organizacji lub systemów różnych organizacji

Integralność

Właściwość odnosząca się do zapewnienia dokładności i kompletności aktywów.
ISO 22300:2018


Dokładność, kompletność oraz prawdziwość (ważność) informacji zgodnie z ich znaczeniem biznesowym i oczekiwaniami wobec nich. Jedno z siedmiu kryteriów wobec informacji w strukturze pojęciowej
ISACA / COBIT

Integralność danych

Właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany
ISO 7498-2: 1989

integralność systemu

Właściwość systemu informatycznego spełniającego swe cele eksploatacyjne, polegająca na zapobieganiu modyfikacji zasobów lub ich wykorzystywaniu przez użytkowników nieuprawnionych i/lub zapobieganiu niewłaściwej modyfikacji zasobów lub ich niewłaściwemu wykorzystywaniu przez użytkowników uprawnionych


Właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją zamierzoną funkcję w nienaruszony sposób, wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej.

Inteligencja informacyjna

Zdolność do szybkiego pozyskiwania potrzebnych informacji, gromadzenia ich, przetwarzania, przesyłania własnym szczeblom zarządzania do podejmowania decyzji.

Interesariusz

Osoba lub organizacja, która może wpływać na -, być dotknięta przez -,  lub mieć poczucie jako dotknięta decyzją lub działaniem.
Nota 1: Pojęcie „zainteresowana strona” może być użyty jako alternatywa dla określenia „interesariusz”.

ISO 31000:2018


Osoba lub organizacja, która może oddziaływać na Spółkę lub odczuwać wpływ decyzji lub działań podejmowanych w Spółce, np.: akcjonariusze, społeczności, w których jednostka działa, pracownicy, klienci i dostawy.

Interoperacyjność

Zdolność różnych systemów i organizacji do współpracy.
ISO 22300:2018

Interoperacyjność semantyczna

Zdolność dwóch lub więcej systemów lub usług do automatycznej interpretacji i wykorzystywania informacji , które zostały odpowiednio wymienione.
ISO 22300:2018

Interoperacyjność składniowa

Zdolność dwóch lub więcej systemów lub usług do wymiany ustrukturyzowanych informacji.
ISO 22300: 2018

Istotność

Wyrażenie względnego znaczenia lub ważności  szczególnej sprawy w kontekście organizacji jako całości.
ISACA / Cobit

Istotność ryzyka

Znaczenie, ważność ryzyka. Poziom istotności jest wynikiem oceny prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka na osiągnięcie celu i/lub realizację zadania

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły