Glosariusz

Ryzyko

Definicje pojęcia "ryzyko"

Wpływ niepewności na cele.
Nota 1: Efektem jest odchylenie od oczekiwania. Może być pozytywne, negatywne lub może mieć dwojaki charakter i może dotyczyć, tworzyć lub powodować szanse i zagrożenia.
Nota 2: Cele mogą mieć różne aspekty i kategorie i mogą być stosowane na różnych poziomach.
Nota 3: Ryzyko jest zwykle wyrażone w kategoriach źródeł ryzyka, potencjalnych zdarzeń, ich konsekwencji oraz ich prawdopodobieństwa.
ISO 31000:2018


Wpływ niepewności na cele.
Nota 1: Efekt jest odchyleniem od oczekiwania – pozytywnym lub negatywnym.
Nota 2: Cele mogą mieć różne aspekty (takie jak cele finansowe, zdrowotne i dotyczące bezpieczeństwa oraz środowiskowe) i mogą mieć zastosowanie na różnych poziomach (np. strategicznym, obejmującym całą organizację, projekt, produkt i proces). Cel może być wyrażony w inny sposób, np. jako zamierzony wynik, przeznaczenie, kryterium operacyjne, jako cel ciągłości działania lub użycie innych słów o podobnym znaczeniu (np. dążenie, zadanie, plan).
Nota 3: Ryzyko jest często charakteryzowane przez odniesienie do potencjalnych zdarzeń i konsekwencji lub ich kombinacji.
Nota 4: Ryzyko jest często wyrażane w kategoriach połączenia konsekwencji zdarzenia (w tym zmian okoliczności) i związanego z nim prawdopodobieństwa wystąpienia.
Nota 5: Niepewność jest stanem, nawet częściowym, braku informacji związanych ze zrozumieniem lub wiedzą o zdarzeniu, jego konsekwencjach lub prawdopodobieństwie.
Nota 6: W kontekście standardów systemu zarządzania ciągłością działania, cele ciągłości biznesowej są ustalane przez organizację, zgodnie z polityką ciągłości działania, w celu osiągnięcia określonych wyników. Stosowanie pojęcia ryzyko i składniki zarządzania ryzykiem powinno być powiązane z celami organizacji, które obejmują, ale nie są ograniczone do celów ciągłości działania określonych w punkcie 6.2. standardu.
ISO/IEC 22301:2012


Wpływ niepewności na cele.
Nota 1: Efekt to odchylenie (pozytywne lub negatywne) od oczekiwania.
Nota 2: Niepewność jest stanem, nawet częściowym, braku informacji związanych ze zrozumieniem lub wiedzą o zdarzeniu, jego konsekwencjach lub prawdopodobieństwie.
Nota 3: Ryzyko jest często charakteryzowane przez odniesienie do potencjalnych „zdarzeń” i „konsekwencji” lub ich połączenia.
Nota 4: Ryzyko jest często wyrażane w kategoriach połączenia konsekwencji zdarzenia (w tym zmian okoliczności) i związanego „prawdopodobieństwa” wystąpienia.
Nota 5: W kontekście systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji ryzyko bezpieczeństwa informacji można wyrazić jako skutek niepewności co do celów bezpieczeństwa informacji.
Nota 6: Ryzyko bezpieczeństwa informacji wiąże się z możliwością, że zagrożenia wykorzystają podatności określonych aktywów informacyjnych lub grup aktywów informacyjnych, a tym samym wyrządzą szkodę organizacji.
ISO/IEC 27000:2018


Efekt niepewności
Nota 1: Efekt to odchylenie od oczekiwanego – dodatnie lub ujemne.
Nota 2: Niepewność jest stanem, nawet częściowym, braku informacji związanych odnoszących się do  zrozumienia lub wiedzy o zdarzeniu, jego konsekwencji lub prawdopodobieństwie.
Nota 3: Ryzyko jest często charakteryzowane przez odniesienie do potencjalnych „zdarzeń” i „konsekwencji” lub ich połączenia.
Nota 4: Ryzyko jest często wyrażane w kategoriach połączenia konsekwencji zdarzenia (w tym zmian okoliczności) i powiązanego „prawdopodobieństwa” wystąpienia.
ISO 14001:2015


Funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia i potencjalnych negatywnych skutków wystąpienia tego zagrożenia.
ISO/IEC 15026:1998


Iloczyn prawdopodobieństwa i konsekwencji niepożądanego zdarzenia lub działania.
ISO 11320:2011


Ilościowa lub jakościowa miara dotkliwości potencjalnej szkody (uszkodzenia) i prawdopodobieństwa poniesienia tej szkody.
Nota: Ryzyko wynika z niepewności wynikającej z braku przewidywalności lub kontroli zdarzeń. Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego projektu i może powstać w dowolnym momencie cyklu życia projektu; zmniejszenie tych niepewności zmniejsza ryzyko.
ISO 11231:2010


Ilościowa miara wielkości potencjalnej straty i prawdopodobieństwa poniesienia tej straty.
W kontekście niniejszej normy międzynarodowej „ryzyko” jest związane z potencjalną utratą lub pogorszeniem wymaganych parametrów technicznych, które wpływają na osiągnięcie celów niezawodnościowych.
ISO 23460:2011


Jakościowe lub ilościowe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, rozpatrywane w połączeniu z konsekwencją zdarzenia.
ISO/TS 12747:2011


Możliwość, że dane zagrożenie wykorzysta słabości (podatność) aktywa lub grupy aktywów, a tym samym wyrządzi szkodę organizacji.
ISO/IEC TR 19791:2010


Możliwość, że określone zagrożenie wykorzysta szczególną podatność systemu przetwarzania danych.
ISO/IEC 20944-1:2013


Niepewne zdarzenie lub warunek, który jeśli wystąpi, ma pozytywny lub negatywny wpływ na jeden lub więcej celów projektu
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – 5 Ed.


Niepewne zdarzenie lub zestaw zdarzeń o potencjalnie pozytywnym lub negatywnym wpływie.
ISO 21505:2017


Niepożądana sytuacja lub okoliczność, która ma zarówno prawdopodobieństwo wystąpienia, jak i potencjalnie negatywny wpływ na projekt.
Nota: Ryzyko wynika z niepewności wynikającej z braku przewidywalności lub braku kontroli zdarzeń. Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego projektu i może powstać w dowolnym momencie cyklu życia projektu; zmniejszenie tych niepewności zmniejsza ryzyko.
ISO 17666:2016


Połączenie prawdopodobieństwa i dotkliwości niekorzystnego skutku spowodowanego ekspozycją na substancję chemiczną w określonych warunkach.
ISO 13073-3:2016


Połączenie prawdopodobieństwa i stopnia możliwych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu w sytuacji niebezpiecznej.
ISO 12499:1999


Połączenie prawdopodobieństwa lub częstości występowania określonego zagrożenia i skali konsekwencji tego zdarzenia.
ISO 11074:2015


Połączenie prawdopodobieństwa lub częstotliwości występowania zdarzenia i wielkości jego konsekwencji.
Nota: Z punktu widzenia teorii decyzji ryzyko jest wartością oczekiwaną wszystkich niepożądanych konsekwencji, tj. sumą wszystkich iloczynów możliwych konsekwencji zdarzenia i odpowiadających im prawdopodobieństw.
ISO 13824:2009


Prawdopodobieństwo obrażeń, szkód lub strat zakładanych przy rozważaniu konsekwencji zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
ISO 20858:2007


Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia lub awarii oraz konsekwencje lub wpływ tego zdarzenia lub awarii.
ISO 15686‑5:2008


Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia pomnożone przez jego konsekwencje.
Nota 1: Zdarzenia mogą obejmować awarię lub uszkodzenie.
Nota 2: Konsekwencje mogą obejmować koszty, ofiary śmiertelne lub narażenie na zagrożenie osobiste lub środowiskowe.
ISO 15686-7:2017


Wpływ niepewności na cele.
Nota: Z punktu widzenia teorii decyzji ryzyko jest wartością oczekiwaną wszystkich niepożądanych konsekwencji, tj. sumą wszystkich iloczynów możliwych konsekwencji zdarzenia i odpowiadających im prawdopodobieństw.
ISO 2394:2015


Wyrażenie niebezpieczeństwa, jakie niepożądane zdarzenie stanowi dla osób, środowiska lub własności materialnej.
Nota: Ryzyko jest wyrażone przez prawdopodobieństwo i konsekwencje wypadku.
ISO 14885:2014


Odnosi się do stopnia niepewności co do stopy zwrotu z aktywów i potencjalnej szkody, która może powstać, gdy korzyści finansowe nie są takie, jakich oczekiwał inwestor.
U.S. Securities and Exchange Commission


Oznacza przyszłą niepewność co do odchylenia od oczekiwanych zysków lub oczekiwanego wyniku. Ryzyko mierzy niepewność, którą inwestor jest skłonny podjąć, aby zyskać na inwestycji.
The Economic Times


Prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie wystąpi i niekorzystnie wpłynie na osiągnięcie danego celu.
NIK

 

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły