Glosariusz

“R” jak … redundancja

Hasła na literę "R"

Racjonalne zapewnienie (poświadczenie)

Koncepcja stanowiąca, że zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, bez względu na to jak dobrze jest zaprojektowane i realizowane, nie może w pełni zagwarantować osiągnięcia celów jednostki.


Poziom satysfakcji daleki od zagwarantowania, ale uznany za adekwatny biorąc pod uwagę koszty kontroli i możliwe do uzyskania korzyści.
ISACA / Cobit


Jest to standard oceny adekwatności procedur ustalonych w celu spełnienia określonych celów kontrolnych. Racjonalne poświadczenie (zapewnienie) pociąga za sobą zastosowanie osądu, wiedzy i doświadczenia w celu wypracowania uzasadnionej opinii. Racjonalne poświadczenie (zapewnienie) wymaga, aby system mechanizmów kontrolnych był skuteczny, ale nie nadmiernie obciążający. Standard racjonalnego poświadczenia (zapewnienia) wymaga również, aby system mechanizmów kontrolnych był wydajny kosztowo


Świadomość, że zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, bez względu na to jak dobrze jest zaprojektowane i użytkowane, nie może zagwarantować spełnienia celów jednostki.

Ramy zarządzania ryzykiem

Zestaw składników, które zapewniają podstawy i organizacyjne ustalenia dotyczące projektowania, wdrażania, monitorowania, przeglądu i ciągłego doskonalenia zarządzania ryzykiem w całej organizacji
Nota 1. Ramy obejmują politykę, cele, upoważnienia i zobowiązanie do zarządzania ryzykiem
Nota 2. Organizacyjne ustalenia obejmują plany, relacje, odpowiedzialności, zasoby, procesy i działania.
Nota 3. Ramy zarządzania ryzykiem są osadzone w ogólnych strategicznych i operacyjnych politykach i praktykach organizacji.
ISO Guide 73

Reagowanie na incydenty

Działania podjęte w celu powstrzymania przyczyn bezpośredniego zagrożenia i / lub złagodzenia skutków potencjalnie destabilizujących zdarzeń lub zakłóceń oraz powrotu do normalnej sytuacji.
Nota 1: Odpowiedź na incydent jest częścią procesu zarządzania nadzwyczajnego.
ISO 22300:2018

Reakcja na ryzyko

Strategia polegająca na podejmowaniu – lub nie – działań związanych z unikaniem, minimalizowaniem, przeniesieniem lub akceptacją ryzyka.


Proces mający na celu zmianę ryzyka .
Nota 1: Reagowanie na ryzyko może obejmować
– unikanie ryzyka poprzez podjęcie decyzji o nie rozpoczynaniu lub kontynuowaniu działalności, która powoduje ryzyko,
– podejmowanie lub zwiększanie ryzyka w celu skorzystania z okazji,
– usunięcie źródła ryzyka,
– zmiana prawdopodobieństwa,
– zmiana konsekwencji ,
– dzielenie ryzyka z inną stroną lub stronami (w tym umowami i finansowaniem ryzyka), oraz
– zachowanie ryzyka poprzez świadome decyzje.
Nota 2: Reagowanie na ryzyko, które dotyczy negatywnych konsekwencji, jest  czasami określane jako „ograniczanie ryzyka”, „eliminacja ryzyka”, „zapobieganie ryzyku” i „redukcja ryzyka”.
Nota 3: Reagowanie na ryzyko może wywoływać nowe ryzyko lub modyfikować istniejące ryzyko.
ISO 22300:2018


Proces zmiany ryzyka.
Nota 1. Reakcja na ryzyko może obejmować:
– unikanie ryzyka poprzez podjęcie decyzji o nierozpoczynaniu lub braku kontynuacji działania powodującego powstanie ryzyka
– podejmowanie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy
– usunięcie źródła ryzyka
– zmianę możliwości
– zmianę konsekwencji
– podział ryzyka z innymi podmiotami (poprzez umowy i finansowanie ryzyka)
– świadome zatrzymanie ryzyka.
Nota 2. Reakcje na ryzyko, które odnoszą się do negatywnych konsekwencji są czasami określane jako „łagodzenia ryzyka”, „eliminacja ryzyka”, „zapobieganie zagrożeniom” i „ograniczanie ryzyka”.
Nota 3.  Reakcja na ryzyko może kreować nowe ryzyko lub zmieniać ryzyko istniejące.
ISO Guide 73


Podjęcie działań w wyniku stwierdzenia ryzyka przekraczającego ustalone limity, polegające na:
– przeniesieniu ryzyka na inny podmiot,
– tolerowaniu podwyższonego ryzyka,
– wdrożeniu nowych mechanizmów redukujących ryzyko,
– wycofaniu się z działalności w danym obszarze


 Sposób postępowania z ryzykiem, który powinien uwzględniać akceptowalny poziom ryzyka oraz relacje kosztów wdrożenia działań, które stanowiłyby odpowiedź na ryzyko

Redukcja (ograniczenie) ryzyka

Działania podejmowane w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia szkody i wagi tej szkody


Działania podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ryzyka, negatywnych konsekwencji ryzyka, lub obu.
ISO 22300:2018

Redundancja

Zastosowanie więcej niż jednego urządzenia lub systemu, albo też części urządzenia lub części systemu, w celu zapewnienia takiego stanu, że przy defekcie jednego z nich, drugie jest gotowe do wykonania danej funkcji.

Reguły gospodarowania / reguły biznesowe/

Stwierdzenia i ograniczenia funkcjonalne, strukturalne i behawioralne

Rejestr ryzyka

Zapis informacji o zidentyfikowanych ryzykach.
Nota 1: Kompilacja informacji o wszystkich rodzajach ryzyka, zidentyfikowanych, przeanalizowanych i ocenionych w procesie oceny ryzyka, w tym informacji dotyczących prawdopodobieństwa, konsekwencji, reagowania i właścicieli ryzyka.
ISO 22300:2018


Dokument zawierający informacje będące wynikiem prowadzonych działań związanych z identyfikacją, analizą i oceną ryzyka, jak również zawierający zapisy o podejmowanych – w ramach reakcji na rozpoznane ryzyko – decyzjach.


Dokument odzwierciedlający przeprowadzoną identyfikację i analizę ryzyka, a także zaproponowaną reakcję na ryzyko. Stanowi główne źródło informacji dla sporządzanych okresowo raportów i zestawień dotyczących zarządzania ryzykiem


Dokument opracowany przez koordynatora ds. zarządzania ryzykiem, który stanowi zestawienie wszystkich ryzyk przesłanych przez jednostki organizacyjne Spółki, które zidentyfikowały ryzyka w obszarze swojej działalności na cały rok kalendarzowy


Dokument opracowywany przez wszystkie jednostki organizacyjne Spółki, będący wynikiem procesu identyfikacji, oceny i analizy ryzyka


Dokument zawierający informacje opisujące rozpoznane ryzyka.


Dokument zawierający wszystkie informacje o zagrożeniach, ich analizie, przeciwdziałaniach i statusie.


Zapis informacji o rozpoznanym ryzyku.
Nota. Pojęcie “dziennik ryzyka – risk log” bywa czasami używany zamiast pojęcia “rejestr ryzyka”
ISO Guide 73

Rozliczalność

Właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi
ISO 7498-2: 1989

Ryzyko akceptowalne

Poziom ryzyka uznany za bezpieczny dla realizacji celu lub zadania.

Ryzyko audytu

Ryzyko wystawienia błędnej opinii audytowej.
ISACA / Cobit

Ryzyko czyste

Ryzyko wywodzące się z sytuacji, gdy alternatywnym stanem wobec obecnego lub przewidywanego jest strata.

Ryzyko detekcji

Ryzyko polegającym na tym, iż analityczne procedury audytowe nie ujawnią błędu, który sam lub w połączeniu z innymi błędami będzie miał istotny wpływ na analizowany obszar.
ISACA / Cobit

Ryzyko dziedziczone

Ryzyko, że istnieje błąd, który może być istotny, a którego nie wykryto w trakcie kontroli stwierdzającej brak odpowiedniej kontroli funkcjonalnej. Podejrzenie istnienia błędów w przypadku braku kontroli funkcjonalnej.

Ryzyko inherentne

Patrz: ryzyko pierwotne

Ryzyko kluczowe

Możliwość wystąpienia zdarzeń (pozytywnych i negatywnych), które mogą mieć wpływ na realizację głównych celów organizacji

Ryzyko kontroli

Możliwość nie zadziałania w zamierzony sposób istniejących  mechanizmów kontroli


Ryzyko kontroli polega na braku możliwości uniknięcia błędu, jego wykrycia i skorygowania we właściwym czasie przez system kontroli wewnętrznej.
ISACA / Cobit

Ryzyko nieakceptowalne

Ryzyko wyższe niż akceptowalne, które wymaga ustalenia i podjęcia działań ograniczających ryzyko do poziomu akceptowalnego. Mechanizmy kontrolne mogą obniżać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, bądź jego wpływ, ewentualnie oba te elementy łącznie.

Ryzyko niebezpieczeństwa

Nieprzewidziane zdarzenia, które pojawiają się poza normalnym środowiskiem pracy

Ryzyko nieodłączne

Ryzyko, które pozostaje po podjęciu przez kierownictwo działań w kierunku zmniejszenia jego prawdopodobieństwa lub efektów
COSO ERM

Ryzyko operacyjne

Ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub błędnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Definicja ta obejmuje ryzyko prawne, ale wyklucza ryzyko strategiczne i ryzyko utraty reputacji
BASEL II


Ryzyko odnoszące się do codziennych, rutynowych działań organizacji.


Ryzyko straty wynikające z nieodpowiednich lub nieudanych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, ale jest lepiej postrzegane jako ryzyko wynikające z wykonywania funkcji biznesowych instytucji.
Risk Management Association – RMA


Ryzyko negatywnych skutków finansowych, biznesowych i / lub reputacyjnych wynikających z niewłaściwego lub nieudanego wewnętrznego zarządzania i procesów biznesowych, ludzi, systemów lub zdarzeń zewnętrznych.
European Systemic Risk Board – ESRB


Potencjał poniesienia strat w odniesieniu do pracowników, zarządzania projektami, specyfikacji kontraktowych i ich dokumentacji, technologii, awarii infrastruktury i katastrof, wpływów zewnętrznych i relacji z klientami. Definicja ta obejmuje ryzyko prawne i regulacyjne.
Deutsche Bank Annual Report 2006

Ryzyko pierwotne

Ryzyko, które w sposób nieodłączny związane jest z daną działalnością i które nie uwzględnia istnienia siły mechanizmów kontrolnych

Ryzyko prawne

Ryzyko prawne obejmuje między innymi narażenie na grzywny, kary lub odszkodowania karne wynikające z działań nadzorczych, a także rozliczenia prywatne.
BASEL II


Ryzyko straty wynikające z narażenia na 1) na nieprzestrzeganie obowiązków regulacyjnych i / lub ustawowych i / lub 2) niekorzystną interpretację i / lub wykonalność postanowień umownych. Obejmuje to ekspozycję na nowe przepisy, a także zmiany interpretacji istniejących przepisów przez właściwe organy i przekroczenie uprawnień zawartych w umowie.
ORX: Operational Risk Reporting Standards (ORRS) – Ed. 2011

Ryzyko specyficzne / niesystemowe

Ryzyko związane z przyszłymi zdarzeniami, które możemy częściowo kontrolować albo przewidywać; związane z indywidualnymi decyzjami.

Ryzyko spekulacyjne

Ryzyko wystąpienia zdarzeń mogących spowodować zarówno straty jak i korzyści

Ryzyko systemowe

Ryzyko odnoszące się do ogółu społeczeństwa lub grup ludzi (organizacji), przez co nie może być kontrolowane (nawet częściowo) przez żadną pojedynczą osobę.

Ryzyko szczątkowe

Ryzyko pozostające po reagowaniu na ryzyko.
Nota 1: Ryzyko szczątkowe może zawierać niezidentyfikowane ryzyko.
Nota 2: Ryzyko rezydualne można również określić jako „ryzyko zatrzymane”.
ISO 22300:2018


Ryzyko pozostałe po reakcji na ryzyko.
Nota 1. Ryzyko szczątkowe może zawierać nierozpoznane ryzyko
Nota 2. Ryzyko szczątkowe może być znane jako „ryzyko zatrzymane”
ISO Guide 73:2009


Ryzyko, które pozostaje po podjęciu działań podejmowanych w ramach reagowania na ryzyko.


Ryzyko, pozostałe po podjęciu działań zmiany możliwości wystąpienia lub skutków ryzyka.


Ryzyko jakie pozostaje po zastosowaniu działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka w szczególności po zastosowaniu mechanizmów kontrolnych.


Ryzyko pozostałe po podjęciu – przez kierownictwo – działań ograniczających wpływ i prawdopodobieństwo niekorzystnych wydarzeń, włączając w to działania kontrolne podjęte w reakcji na ryzyko.
IIA


Ryzyko pozostałe po podjęciu środków redukcji ryzyka lub bezpieczeństwa.
Nota 1: Po podjęciu środków ograniczających, ryzyko szczątkowe powinno być mniejsze niż ryzyko tolerowalne w ten sposób zapewniając bezpieczeństwo.
ISO/TR 20183:2015


Pozostałe – po wprowadzeniu stosownych środków zaradczych – ryzyko wymagających ochrony  aktywów centrum danych.
ISO/IEC TS 22237-6:2018


Ryzyko pozostałe po wprowadzeniu środków bezpieczeństwa.
ISO 26262-1:2018


Ryzyko pozostałe w systemie zakończeniu procesu redukcji zagrożeń i kontroli.
EN 13701:2001


Ryzyko, jakie pozostaje po zastosowaniu (wprowadzeniu) środka ochronnego
EN-1050

Ryzyko wewnętrzne

Ryzyko, na które ma wpływ organizacja.


Jest to podatność na wystąpienie istotnego błędu, który sam lub w połączeniu z innymi błędami będzie miał istotny wpływ na analizowany obszar, przy braku odpowiednich kontroli wewnętrznych.
ISACA / Cobit


Ryzyko, na które ma wpływ zespół zarządzający projektem.

Ryzyko wtórne / pochodne

Ryzyko wynikające bezpośrednio z realizacji wybranej strategii reagowania na ryzyko.

Ryzyko zewnętrzne

Ryzyko, na którego przyczyny nie ma wpływu organizacja.

Rzetelność informacji

Zapewnienie właściwych informacji dla zarządzania jednostką i dla kierownictwa, aby mogło realizować obowiązki finansowe i sprawozdawcze.
ISACA / Cobit

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły