Glosariusz

“W” jak … wypadek

Hasła na literę "W"

Wartość

Miara wartości, użyteczności lub znaczenia jednostki dla jej interesariuszy

Wartości etyczne

Wartości moralne, które pozwalają podejmującym decyzje na ustalenie odpowiedniego zachowania; te wartości powinny być oparte na tym co jest „prawe”, które może wykraczać poza to, co jest prawnie wymagane

Wbudowane zarządzanie ryzykiem

Zapewnienie, że strategia zarządzania ryzykiem jest odzwierciedlona w celach i funkcjach na każdym poziomie organizacji

Weryfikacja

Potwierdzenie, poprzez dostarczenie obiektywnych dowodów, że określone wymagania zostały spełnione.
ISO 22300:2018

Właściciel ryzyka

Osoba lub podmiot posiadające uprawnienia (władztwo) w odnoszące się do zarządzania ryzykiem oraz odpowiedzialność związaną z zarządzaniem ryzykiem.
ISO Guide 73


Podmiot z odpowiedzialnością i uprawnieniami do zarządzania ryzykiem.
ISO 22300:2018


Jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za realizację danego celu oraz zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza


Osoba odpowiedzialna za ryzyko i sposób zarządzania tym ryzykiem


Osoba odpowiedzialna za zarządzanie danym ryzykiem, a w tym za utrzymywanie go na akceptowalnym poziomie i rozliczana za skuteczność zarządzania tym ryzykiem. Właściciel ma uprawnienia i kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do ryzyka, którym zarządza.


Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza.


Osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia właściwej reakcji na ryzyko, w tym działań zapobiegawczych w stosunku do obszaru, którym zarządza lub który nadzoruje

Wpływ

Ocenione konsekwencje określonego rezultatu.
ISO 22300:2018

Wrażliwa grupa

Osoby, które mają jedną lub kilka cech, które są podstawą dyskryminacji lub niekorzystnych warunków społecznych, ekonomicznych, kulturowych, politycznych lub zdrowotnych i które to powodują, że brakuje im środków do osiągnięcia swoich praw lub korzystania z równych szans.
ISO 22300:2018

Wrażliwość (podatność) – analiza wrażliwości

Proces identyfikacji i kwantyfikacji czegoś, co stwarza podatność na źródło ryzyka, które może wywoływać konsekwencje.
ISO 22300:2018

Wrażliwe informacje

Informacje chronione przed publicznym ujawnieniem tylko dlatego, że ich ujawnienie miałoby negatywny wpływ na organizację, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo publiczne.
ISO 22300:2018

Wykrywalność

Zdolność do wykrywania lub stwierdzania istnienia, obecności lub wystąpienia niebezpieczeństwa

Wymagania

Określenie zamierzeń, celów, zakresu i struktury systemu zarządzania ryzykiem jako całości oraz jego elementów


Potrzeby lub oczekiwania, które są określone, ogólnie dorozumiane lub obowiązkowe
Nota 1: „Ogólnie implikowane” oznacza, że jest to zwyczaj lub powszechna praktyka dla organizacji i zainteresowanych stron, taka że potrzeba lub oczekiwanie jest oczywiste.
Nota 2: Określone wymaganie to takie, które zostało ujawnione, na przykład w udokumentowanej informacji.
ISO 22300:2018

Wypadek

Nieoczekiwane zdarzenie powodujące szkody dla ludzi i / lub majątku i / lub środowiska.
UIC Safety Database Definitions (2014)

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły