Glosariusz

“U” jak … usterka

Hasła na literę "u"

 Umowa o wzajemnej pomocy

Uprzednio uzgodnione porozumienie między dwoma lub więcej podmiotami, aby wzajemnie sobie pomagać.
ISO 22300:2018

Unikanie ryzyka

Strategia reagowania na ryzyko polegająca na podjęciu działań eliminujących przyczyny potencjalnych zdarzeń.


Świadoma decyzja nie angażowania się lub wycofania się z działań w celu uniknięcia narażenia na określone ryzyko.


Nota: Unikanie ryzyka może być oparte na wynikach oceny ryzyka i/lub może wynikać z zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
ISO Guide 73

Urządzenia

Instalacje, maszyny, nieruchomości, budynki, jednostki transportowe, porty morskie / lądowe / powietrzne i inne elementy infrastruktury lub zakłady i powiązane systemy, które pełnią odrębną i wymierną funkcję biznesową lub usługę.
ISO 22300:2018

Ustalenie kontekstu

Określenie zewnętrznych i wewnętrznych parametrów, które winny być brane pod uwagę w związku z zarządzaniem ryzykiem oraz ustaleniem zakresu i kryteriów ryzyka w ramach polityki zarządzania ryzykiem
ISO Guide 73

Usterka

Wada lub defekt urządzenia, jego zespołu, podzespołu lub części zakłócająca jego normalną pracę, które nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa, nie ograniczająca walorów użytkowych pojazdu i nie wymaga natychmiastowego ograniczenia lub wyłączenia z eksploatacji.

Uszkodzenie

Zakończenie zdolności przedmiotu do spełnienia wymaganych funkcji


Utrata właściwości użytkowych urządzenia (systemu), jego zespołu, podzespołu lub części uniemożliwiająca lub ograniczająca eksploatację – na przykład – pojazdu.

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły