Glosariusz

“S” jak … symptom

Hasła na litery "S" i "Ś"

Samoocena ryzyka

Sposób, poprzez który każdy poziom organizacji rozpoznaje i ocenia ryzyko związane z ich działalnością w celu ogólnego przeglądu

Sekret

Dane i / lub wiedza, które są chronione przed ujawnieniem nieupoważnionym podmiotom.
ISO 22300:2018

Scenariusz

Wcześniej zaplanowana fabuła, która określa przebieg ćwiczenia, a także bodźce wykorzystywane do osiągnięcia celów związanych z realizacją ćwiczenia.
ISO 22300:2018

Scenariusz ryzyka

Sekwencja zdarzeń od wywołujących je przyczyn(y) prowadząca do określonych konsekwencji.

Scenariusz zagrożenia bezpieczeństwa

Sposób, w jaki potencjalny incydent bezpieczeństwa może się zrealizować.
ISO 22300:2018

Siła wyższa

Nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia okoliczności i zdarzenia w szczególności: wojny, niepokoje i rewolucje, spory pracownicze, strajki, zamknięcia zakładów itp., katastrofy, wypadki komunikacyjne, działania siły przyrody: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemie oraz inne kataklizmy i ograniczenia nałożone na mocy czynności prawnych rządu lub innych władz.  

Skrypt

Wersja rozwoju ćwiczenia, która pozwala kierować personelem, aby zrozumieć, jak powinny się rozwijać wydarzenia  podczas ćwiczenia  wprowadzania różnych elementów z listy istotnych zdarzeń.
Nota 1: Skrypt jest często zapisywany jako narracja symulowanych zdarzeń.
ISO 22300:2018

Skutek

Niepożądana konsekwencja dotycząca aktywów, spowodowana urzeczywistnieniem się zagrożenia
ISO/IEC TR 13335-1

Sprawozdawczość (ujawnianie) ryzyka

Forma komunikowania mająca na celu informowanie poszczególnych (wewnętrznych lub zewnętrznych) interesariuszy poprzez dostarczenie informacji dotyczących aktualnego stanu ryzyka i zarządzania nim.

Standard

Dokument określający – w celu wspólnego i powtarzalnego użycia – zasady, przewodniki lub charakterystykę produktów, procesów lub usług, zgodność z którymi jest pożądania lub wymagana.

Sterowanie

Środek utrzymania / modyfikacji ryzyka.
Nota 1: Sterowanie obejmuje, ale nie jest ograniczone do, dowolny proces, politykę, urządzenie, praktykę lub inne warunki i/lub działania które utrzymują i/lub modyfikują ryzyko.
Nota 2: Sterowanie może nie zawsze przynieść zamierzone lub zakładane efekty w zakresie modyfikacji ryzyka.
ISO 31000:2018

Strata operacyjna

Następstwo zdarzenia operacyjnego składające się ze wszystkich realnie poniesionych wydatków (mających odzwierciedlenie w raportach finansowych), których by nie było, gdyby nie doszło do zdarzenia
ORX ASSOCIATION Operational Risk Reporting Standards (ORRS)

Struktura systemu

Zbiór relacji (sprzężeń, stosunków) między elementami tworzącymi skład systemu.

Symptom

Zjawisko – które może być przez zainteresowane podmioty (osoby, systemy) – zidentyfikowane i odczytane jako sygnały stanowiące ostrzeżenie albo rysujące się możliwości (szanse).

System

Role, odpowiedzialności, obowiązki, uprawnienia, reguły, regulacje, informacje, cele, otoczenie, struktury, techniki i narzędzia, aktywa, relacje…nadzór, kontrole, procesy, działania, funkcje, granice, środowisko, podsystemy (komponenty), powiązania, wejście, wyjście, interfejsy


Każdy złożony obiekt wyróżniony z badanej rzeczywistości, stanowiący całość tworzoną przez zbiór obiektów elementarnych (elementów) i powiązań (relacji) pomiędzy nimi


Zbiór lub ułożenie elementów tak powiązanych, że tworzą jedność lub ograniczoną całość; jak na przykład system słoneczny, system nawadniający; inaczej regularnie współpracująca lub współzależna grupa elementów tworzących jednolitą całość zakres obowiązków (odpowiedzialności) systemu – powiązany w całości zbiór rzeczy, za które system odpowiada

System dowodzenia i kontroli

System wspierający skuteczne zarządzanie awaryjne wszystkimi dostępnymi aktywami w procesach przygotowania, reakcji na incydent, zapewnienia ciągłości i / lub przywracania.
ISO 22300:2018

System kontroli

Ogół zasad zaprojektowanych i wdrożonych przez kierownictwo, obejmujących całą organizację, stanowiących spójną i logiczną całość funkcjonującą w określonym środowisku na wszystkich poziomach zarządzania, służących zwiększeniu prawdopodobieństwa zrealizowania wytyczonych celów oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym zmniejszeniu negatywnych skutków, jeśli ryzyko wystąpi.

System kontroli wewnętrznej

Proces, który realizowany jest przez Radę Nadzorczą, Zarząd i pracowników, stworzony, aby zapewnić w rozsądnym stopniu, że osiągnięte zostaną cele w następujących kategoriach:
– efektywność i wydajność operacji,
– wiarygodność sprawozdań finansowych,
– zgodność z aktami prawnymi i przepisami.
COSO

System odniesienia

System, który sprawdził się w praktyce jako system o dopuszczalnym poziomie bezpieczeństwa i z którym można porównywać system oceniany pod kątem dopuszczalności ryzyka
Rozporządzenie KE nr 402/2013

System Wczesnego Ostrzegania

Podsystem informacyjny organizacji, wspierający – w różnych dziedzinach i na różnych poziomach – zarządzanie Spółką, zaprojektowany w celu identyfikowania i ujawniania – z maksymalnym wyprzedzeniem – sygnałów o możliwości wystąpienia – w otoczeniu i wewnątrz organizacji zmian, które mogłyby wywierać wpływ na jej działalność.
PERICULUM.PL

System zarządzania

Zbiór reguł, norm i umiejętności kadry kierowniczej, określający zasady i sposoby zachowania organizacji


Uporządkowany zbiór regulacji, mechanizmów zarządczych oraz kompetencji kierownictwa i pracowników, określający zasady i sposoby zachowania organizacji w różnych dziedzinach i na różnych poziomach aktywności gospodarczej


Zestaw wzajemnie powiązanych lub oddziałujących elementów ustanawiających polityki i cele oraz procesów osiągania tych celów.
Nota 1: System zarządzania może dotyczyć pojedynczej dziedziny lub kilku dziedzin, np. zarządzanie jakością, zarządzanie finansowe lub zarządzanie środowiskiem.
Nota 2: Elementy systemu zarządzania określają strukturę organizacji, role i obowiązki, planowanie, działanie, zasady, praktyki, reguły, przekonania, cele i procesy do osiągnięcia tych celów.
Nota 3: Zakres systemu zarządzania może obejmować całą organizację, określone i zidentyfikowane funkcje organizacji, konkretne i zidentyfikowane sekcje organizacji lub jedną lub więcej funkcji w grupie organizacji.
ISO 22300:2018

System zarządzania ciągłością działania

Nota 1: System zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, zasady, planowanie, działania, obowiązki, procedury, procesy oraz zasoby.
ISO 22300:2018


Część ogólnego systemu zarządzania, która ustala, wdraża, realizuje, monitoruje, przegląda, pielęgnuje i udoskonala ciągłość działania
BS 25999


Obejmujący całość zagadnień system zarządzania, oddzielony lub zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania, który ustanawia politykę i cele zarządzania ciągłością działania i przewiduje sposoby osiągania tych celów.
AS/NZS 550-1

System zarządzania incydentami

System, który określa role i obowiązki personelu oraz procedury operacyjne, które mają być stosowane w zarządzaniu incydentami.
ISO 22300:2018

Sytuacja kryzysowa

Sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków


Sytuacja, kiedy w wyniku okoliczności (czynników) zewnętrznych bądź wewnętrznych dochodzi do zachwiania równowagi funkcjonowania, często utraty kontroli nad rozwojem sytuacji i powstania nieakceptowanego poziomu zagrożenia podstawowych wartości, interesów oraz celów rozpatrywanego podmiotu, co wywołuje potrzebę podjęcia nadzwyczajnych działań w celu powrotu do stanu równowagi


To zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, w jakich znajduje się dany podmiot (układ, organizacja, system), wpływających na jego funkcjonowanie w taki sposób, iż zaczyna się w nim i jest kontynuowany proces zmienny, w rezultacie czego dochodzi do zachwiania równowagi i utraty możliwości kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia jego interesów

Sytuacja nadzwyczajna

Nagłe, gwałtowne, zazwyczaj niespodziewane zdarzenie (incydent) lub okoliczności, które z wysokim prawdopodobieństwem lub na pewno spowodują poważny uszczerbek na zdrowiu lub straty w mieniu i wymagają natychmiastowych działań zapobiegawczych lub naprawczych ze strony odpowiednich służb


Nagłe, pilne, zwykle nieoczekiwana sytuacja lub zdarzenie wymagające natychmiastowego działania.
Nota 1: Zasadniczo jest to zakłócenie lub stan, który często można przewidzieć lub się nań przygotować, ale rzadko dokładnie przewidzieć.
ISO 22300:2018

Szacowanie ryzyka

Systematyczny proces gromadzenia informacji w celu pomocy w podejmowaniu decyzji w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Składa się ono z identyfikacji zagrożeń oraz analizy i oceny ryzyk związanych z ekspozycją na te zagrożenia.

Szansa

Możliwość, że wystąpi zdarzenie i pozytywnie wpłynie na osiąganie celów


Niepewny skutek, który może doprowadzić do pozytywnych lub korzystnych wpływów, jakie organizacja zamierza wykorzystać


Potencjalne zdarzenie, które jeśli wystąpi będzie miało pozytywne konsekwencje.

Szkoda

Uszczerbek na zdrowiu, włączając ten, który wynika z niewłaściwej jakości lub dostępności produktu


Uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu ludzi albo też uszkodzenia majątku lub degradacja środowiska.

Szkolenie

Działania mające na celu wspomaganie uczenia się i rozwijania wiedzy, umiejętności i zdolności oraz poprawę realizacji  określonych zadań lub wypełniania ról.
ISO 22300:2018

Śledzenie (monitorowanie) ryzyka

Proces analizy informacji opisujących zidentyfikowane ryzyka.

Środek kontroli

Wszystko, co modyfikuje ryzyko – wpływa na (ogranicza) poziom oddziaływania ryzyka na działalność organizacji

Środek zaradczy

Działania podjęte w celu obniżenia możliwości powodzenia scenariusza dotyczącego zagrożenia bezpieczeństwa lub zmniejszenia prawdopodobnych konsekwencji scenariusza dotyczącego zagrożenia bezpieczeństwa.
ISO 22300:2018

Środki bezpieczeństwa

Połączenie strategii redukcji ryzyka przedsiębranych do osiągnięcia co najmniej ryzyka tolerowanego.

Środki ochronne

Środki bezpieczeństwa (urządzenia odgradzające i nieodgradzające) stosowane dla ochrony osób przed zagrożeniami niedającymi się wyeliminować lub w wystarczającym stopniu ograniczyć poprzez rozwiązania konstrukcyjne.

Środowisko pracy

Zestaw warunków, w których wykonywana jest praca
Nota 1: Warunki obejmują czynniki fizyczne, społeczne, psychologiczne i środowiskowe (takie jak temperatura, oświetlenie, obowiązujący porządek, stres zawodowy, ergonomia i skład atmosfery).
ISO 22300:2018

 

Editor

In rebus prosperis et ad voluntatem nostram fluentibus superbiam magnopere, fastidium arrogantiamque fugiamus. >>> W sytuacjach pomyślnych i gdy wszystko dzieje się według naszej woli, wystrzegajmy się pychy, zuchwalstwa i buty.

Powiązane artykuły