Regulamin “Forum Periculum”

Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin Forum Periculum”) określa zasady korzystania
  z zasobów forum dyskusyjnego o nazwie „Forum Periculum” udostępnionego na portalu pl oraz prawa i obowiązki:

  1. Użytkowników portalu pl
  2. Członków Forum Periculum
  3. Operatora Forum Periculum (portalu pl).
 2. Regulamin Forum Periculum (dalej: Regulamin, Regulamin FP), forum dyskusyjnego stanowiącego integralną część portalu pl , należy czytać
  i interpretować łącznie z zamieszczonymi na poszczególnych stronach portalu periculum.pl dokumentami:

  1. Regulaminem portalu periculum.pl
  2. Polityką Prywatności portalu periculum.pl
  3. Instrukcją ( użytkowania) Forum Periculum”.
 3. Operatorem forum dyskusyjnego „Forum Periculum” jest operator portalu pl wskazany w „Regulaminie portalu periculum.pl

Definicje

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są poniższe pojęcia należy interpretować
je następująco:

 1. Członek Forum Periculum – Osoba posiadająca konto utworzone w ramach Forum Periculum oraz związane z tym uprawnienia do wprowadzania treści w forach i wątkach Forum Periculum jak również prawo do zapoznawania się z treściami zastrzeżonymi dla Członków Forum
 2. Członek FP – Członek Forum Periculum
 3. Dane identyfikacyjne – Dane identyfikacyjne Członka Forum Periculum
 4. Dane identyfikacyjne Członka Forum Periculum – Dane niezbędne do założenia Konta
  i korzystania z Konta: określenie (nazwa, nick) Członka Forum i hasło, ustalane w procesie Rejestracji a także adres e-mail osoby zakładającej Konto – niezbędny do przeprowadzenia procesu Rejestracji a także inne dane wprowadzone – przez Forumowicza – do swojego profilu
 5. Forum – Wyodrębniona – w ramach Kategorii Forum – część Forum Periculum
 6. Forum dyskusyjne – Forum Periculum
 7. Forum Periculum – funkcjonujące w ramach portalu pl forum dyskusyjne
  w zakresie związanym z tematyką portalu
 8. Forumowicz – Członek Forum Periculum, Członek FP
 9. FP – Forum Periculum
 10. Kategoria Forum – wyodrębniona tematycznie część Forum Periculum
 11. Konto – Konto FP
 12. Konto FP – Konto Członka Forum Periculum utworzone w procesie Rejestracji
  i upoważniające do korzystania z zasobów i funkcjonalności FP
 13. Logowanie – Wprowadzenie przez Członka Forum Periculum danych identyfikacyjnych ustalonych w procesie rejestracji.
 14. Operator Forum Periculum (Operator FP) – Operator portalu pl
 15. Portal – portal pl
 16. Regulamin Forum Periculum – Regulamin Forum; Regulamin FP; niniejszy Regulamin
 17. Regulamin Portalu – Regulamin portalu pl
 18. Rejestracja – Proces tworzenie Konta FP, polegający na udostępnieniu danych niezbędnych do identyfikacji Uczestnika
 19. Użytkownik – Użytkownik portalu pl
 20. Użytkownik FP – Osoba korzystająca z zasobów i funkcji FP; Członek FP; Forumowicz
 21. Użytkownik portalu pl – Użytkownik Internetu mający dostęp do udostępnionych publicznie treści zamieszczonych na stronach portalu periculum.pl, w tym do udostępnionych – bez ograniczeń dostępu – treści zamieszczonych w ramach Forum Periculum
 22. Wątek – Wyodrębniony temat zapisany w ramach określonego forum
 23. Wpis – Pojedynczy zapis dokonany w ramach określonego Wątku

Postanowienia ogólne

 1. Forum Periculum zostało stworzone jako narzędzie wymiany informacji, idei, koncepcji
  i myśli między Członkami Forum Periculum w zakresie związanym z tematyką portalu pl.
 2. Możliwość przeglądania treści dokonanych – w ramach Forum Periculum – wpisów przysługuje wyłącznie Członkom Forum Periculum.
 3. Możliwość zamieszczania wpisów w ramach Forum Periculum przysługuje wyłącznie Członkom Forum.
 4. Każdy Członek Forum Periculum zobowiązany jest – z momentem rejestracji – do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu portalu pl jak i zasad dotyczących ochrony prywatności.
 5. Członkowie Forum Periculum oraz Użytkownicy portalu pl, korzystający z treści publikowanych w ramach Forum, nie mogą mieć jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek z tytułu użytkowania tych treści.
 6. Członkowie Forum Periculum, którym zawieszono dostęp do zasobów zastrzeżonych FP
  nie mogą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
 7. Podobnie, osoby którym odmówiono członkostwa Forum Periculum a także Użytkownicy nie posiadający konta FP (statusu Członka FP) nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń finansowych z tytułu braku dostępu do – zastrzeżonych dla Członków FP – treści i usług Forum Periculum.
 8. Członkowie Forum mają prawo zaprzestać – w każdym czasie – korzystania z usług Forum. Nie musi to oznaczać pozbawienia Operatora portalu pl (Operatora FP) i innych Członków Forum prawa do korzystania z treści zamieszczonych przez osoby rezygnujące
  ze statusu Członka Forum.
 9. Operator Forum Periculum zastrzega sobie prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub wybranych treści wprowadzonych przez Członka FP naruszającego zapisy Regulaminu jak również uniemożliwienia mu dokonywania kolejnych wpisów i/lub uniemożliwienia dostępu do treści zamieszczonych na stronie Forum FP.
 10. Operator Forum Periculum nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Członka Forum Periculum jego danych niezbędnych do logowania się na Forum,
  bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia.
 11. Korzystanie – zgodnie z niniejszym Regulaminem – z dostępnych treści i usług Forum Periculum jest bezpłatne.

Język Forum Periculum

 1. Językiem Forum Periculum jest język polski. Oznacza to, że wszelkie wpisy dokonywane przez Członków FP powinny być zasadniczo dokonywane w języku polskim. Z racji tematyki FP, w treści wpisów dozwolone są odwołania do merytorycznych pojęć i określeń zaczerpniętych z innych języków (najczęściej angielskiego).
 2. Powyższe nie wyłącza prawa Operatora FP do wykorzystywania technologii – wspierających funkcjonowanie FP – w dostępnej wersji językowej innej niż polska.
 3. Wybrane przez Członków Forum nazwy identyfikacyjne nie powinny zawierać znaków charakterystycznych dla języka innego niż polski.
 4. Operator portalu pl a zarazem operator Forum Periculum, zastrzega sobie prawo do usuwania – bez ostrzeżenia – wpisów dokonanych w całości w języku innym niż polski.
 5. Operator Forum Periculum zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do Forum Periculum wyłącznie dla Członków FP i Użytkowników logujących się z terytorium Polski.
 6. W związku z powyższymi punktami, Członkom FP i/lub Użytkownikom portalu Forum nie przysługuje prawo wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora portalu pl.

Zasady użytkowania Forum Periculum

 1. Poprzez użytkowanie Forum Periculum należy rozumieć:
  1. przeglądanie wpisów Czlonków Forum
  2. dodawanie własnych wpisów
  3. modyfikowanie własnych wpisów (o ile jest dozwolone)
  4. zakładanie kont Członków Forum
  5. logowanie się Członków
  6. rezygnację z członkostwa Forum Periculum
  7. korzystanie z innych funkcji udostępnionych w ramach Forum Periculum
 2. Członkowie Forum oraz Użytkownicy portalu pl zobowiązani są do korzystania
  z Forum zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 3. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu Portalu pl oraz niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Członkowie FP zamieszczają Wpisy wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Forum.
 5. Operator portalu nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnego wykorzystania – przez Członków Forum Periculum i/lub Użytkowników portalu pl – treści (w tym informacji i porad) zawartych w poszczególnych wątkach i wpisach Forum Periculum.

Konto Członka Forum Periculum

 1. Do dokonywania wpisów w Forum Periculum a także zapoznawania się z treściami zastrzeżonymi dla Członków FP niezbędne jest posiadanie Konta Członka Forum. Konto zakładane jest w procesie Rejestracji.
 2. Proces Rejestracji konta Członka FP opisany jest w Instrukcji Użytkowania Forum Periculum.
 3. Każdy Członek FP może posiadać tylko jedno konto. W przypadku stwierdzenia posiadania przez Członka FP wielu kont Operator Forum może zablokować wszystkie konta Członka FP.
 4. Użytkownik portalu pl zakładający Konto (czyli dokonujący rejestracji) oświadcza, że podane Dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Zabronione jest wprowadzanie w treści Danych Identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji:
  1. zwrotów wulgarnych (w dowolnych językach)
  2. nazw zastrzeżonych przez firmy i instytucje
  3. określeń (nazw, pojęć) będących podszywaniem się pod inne osoby
 6. Założenie konta Członka Forum Periculum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wpisów nazwą Użytkownika podaną w procesie Rejestracji.
 7. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza:
  1. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu portalu periculum.pl., Polityki Prywatności, Regulaminu Forum Periculum oraz Instrukcji Forum Periculum,
  2. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego:
   1. Nazwy Użytkownika – członka FP,
   2. Nazwy (wyświetlanej) przedstawiającej Członka FP,
   3. Adresu poczty elektronicznej,
  3. Ustalenie hasła – aktywację konta Użytkownika poprzez link aktywacyjny wysłany na adres mailowy podany przez Użytkownika.

Założenie Konta jest jednoznaczne z udzieleniem Operatorowi portalu pl zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wpisy

 1. Członkowie Forum Periculum zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką Forum Periculum i portalu pl.
 2. Członkowie Forum Periculum wprowadzają treści na własną odpowiedzialność – Operator portalu pl nie odpowiada za treści wprowadzane przez Członków Forum. Operator portalu i zarazem Operator Forum Periculum zasadniczo nie koryguje wpisów pod kątem zawartości merytorycznej.
 3. Powyższe nie wyłącza prawa Operatora Forum do moderowania wpisów dokonywanych przez Członków FP oraz ewentualnego redagowania treści wpisów.
 4. Operator portalu nie ma obowiązku nieprzerwanego monitorowania treści wpisów publikowanych przez Członków FP. W przypadku stwierdzenia wpisów niezgodnych
  z niniejszym Regulaminem Operatorowi portalu przysługuje prawo ich usuwania bez uprzedniego powiadomienia Autorów tych wpisów.
 5. Zabronione jest zamieszczanie we wpisach:
  1. treści spełniających znamiona przestępstwa, ułatwiających lub zachęcających do popełniania przestępstw;
  2. słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne;
  3. treści propagujących przemoc, agresję, nienawiść rasową, etniczną oraz wyznaniową i/lub wzywających do takich zachowań;
  4. treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki oraz pornografię;
  5. treści stricte politycznych i światopoglądowych;
  6. treści pomawiających, obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających inne osoby;
  7. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich i/lub innych Członków Forum;
  8. treści prowokujących innych Użytkowników do negatywnych reakcji – tzw. trolling;
  9. treści dotyczących życia prywatnego i osobistego – również osób trzecich;
  10. treści naruszających (i/lub przyczyniające się do naruszenia) prawa autorskie
   i pokrewne osób trzecich;
  11. treści naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
  12. treści reklamowych i innych promujących określone produkty, usługi, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, etc.;
  13. treści zawierających odnośniki (łącza, linki) linków do innych stron www;
  14. treści zawierających dane osobowe, adresowe i teleadresowe w tym numery telefonów i adresy e-mail;
  15. treści zawierających załączniki, w szczególności zawierające wirusy komputerowe
   lub inne programy niszczące;
  16. treści o charakterze spamu;
  17. treści naruszających prawa i dobra operatora portalu pl;
 6. Niedopuszczalne jest również
  1. dokonywanie ingerencji lub podejmowanie prób ingerencji do Forum, Kont innych Członków FP m.in. poprzez niszczenie, zmienianie, usuwanie, uszkadzanie, utrudnianie dostępu do Kont innych Członków FP;
  2. używanie adresu poczty elektronicznej innej osoby lub jakichkolwiek danych osobowych innych osób;
  3. podszywanie się pod inne osoby, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym jak również wprowadzanie w błąd co do osoby Członka FP;
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji.
 7. Operator portalu ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień Zasad korzystania z Forum.
 8. Zablokowanie lub usunięcie Konta wskutek naruszenia Regulaminu, nie wyklucza podjęcia przez Operatora lub inne osoby odpowiednich kroków prawnych, w tym złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa.

Prawa Członków Forum Periculum

 1. Każdy Członek Forum Periculum ma prawo do rezygnacji – w dowolnym momencie –
  z członkostwa a co za tym idzie usunięcia Konta. Proces usunięcia konta opisany jest
  również w Instrukcji Użytkowania Forum Periculum.
 2. Rezygnacja z Rejestracji polega na zablokowaniu przez Usługodawcę możliwości korzystania z usług i zasobów Forum Periculum.
 3. Rezygnacja z konta nie powoduje automatycznie usunięcia dotychczasowych wpisów osoby rezygnującej. O pozostawieniu tych wpisów lub ich anonimizacji decyduje Operator Forum. Anonimizacja oznacza usunięcie nazwy identyfikującej autora wpisu.
 4. Zarówno rezygnacja z dokonanej Rejestracji, jak i przywrócenie aktywności zablokowanego konta są wykonywane przez Operatora Forum Periculum na pisemny wniosek Użytkownika przesłany na adres e-mail: portal@periculum.pl. Operator Forum podejmuje działania w terminie do 14 dni roboczych od daty przesłania wniosku. Wniosek MUSI być wysłany
  z adresu e-mail podanego w procesie rejestracji.

Uprawnienia Operatora Forum Periculum

 1. Operator portalu pl pełniący rolę Operator Forum Periculum zastrzega sobie prawo do:
  1. usuwania – bez ostrzeżenia i podania przyczyny – poszczególnych wpisów naruszających – w ocenie Operatora Forum – zapisy niniejszego Regulaminu
  2. blokowania na czas ograniczony lub nieograniczony – bez ostrzeżenia i podania przyczyny – Kont Członków RP stale naruszających – w ocenie Operatora Forum – zapisy niniejszego Regulaminu
  3. usuwania – bez ostrzeżenia i podania przyczyny- Kont Członków RP stale naruszających – w ocenie Operatora Forum – zapisy niniejszego Regulaminu
  4. moderowania wpisów Członków Forum
  5. redagowania – w szczególnych przypadkach – poszczególnych wpisów Członków Forum
  6. blokowania możliwości zakładania Konta osobom naruszającym zapisy niniejszego Regulaminu
 2. Ocena zakresu i stopnia naruszenia Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Operatora Forum Periculum
 3. Ponadto Operator portalu (Operator Forum Periculum) zastrzega sobie prawo do:
  1. zmian dotyczących ograniczania lub poszerzania funkcjonalności Forum Periculum
   a także zmian struktury Forum Periculum – w tym przenoszenia i usuwania kategorii, forów i wątków
  2. czasowego wyłączenia usługi Forum Periculum na okres niezbędny do wykonania prac modernizacyjnych i/lub związanych z usunięciem awarii
  3. trwałego wyłączenia – bez uprzedzenia – usługi Forum Periculum ze stron portalu pl. W tym przypadku wyłączenie będzie się wiązać z usunięciem wszystkich  kont Członków Forum.
 4. W związku z punktami 1, 2 i 3, Członkowie Forum Periculum i/lub Użytkownicy portalu nie mogą wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora portalu (Operatora Forum Periculum).
 5. W przypadku trwałego wyłączenia usługi Forum Periculum dotychczasowe wpisy (zawartość Forum) nie zostaną zarchiwizowane a wszystkie konta i dane identyfikacyjne zostaną trwale usunięte. Członkowie FP i/lub Użytkownicy portalu nie mogą w związku
  z tym wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora portalu pl
 6. Operator Forum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Forum dyskusyjnego spowodowane:
  1. działaniem sił wyższych i/lub zdarzeń niezależnych od Operatora FP
  2. awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika FP,
  3. jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią Internet,
  4. awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika FP.
  5. awariami u dostawców technologii, w tym usługi hostingu portalu
 7. W związku z punktem 6, Członkowie Forum nie mogą wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora portalu pl.
 8. Operator portalu jest zobowiązany przekazać – na żądanie uprawnionego organu Rzeczpospolitej Polskiej – przetwarzane dane Członka FP oraz wszelkie treści przez niego wprowadzone.
 9. Operator portalu zastrzega sobie prawo do usuwania kont nieaktywnych przez czas dłuższy niż 360 kolejnych dni.

Prawa autorskie

 1. Członkowie Forum Periculum zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści własnego autorstwa. Dozwolone jest zamieszczanie – na zasadzie cytatu – wypowiedzi innych osób ale wówczas należy taki cytat właściwie oznaczyć podając autora (żródło).
 2. Członkowie Forum udzielają zgody Operatorowi portalu pl na rozpowszechnianie i wykorzystywanie treści swoich wpisów na wszelkich polach eksploatacji portalu – bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych a także
  w publikacjach specjalnych portalu.
 3. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w ramach Forum Periculum należą
  do Operatora portalu. Prawa autorskie pozostają własnością Członków FP.
 4. Wykorzystanie wpisów publikowanych w ramach Forum Periculum nie jest tożsame
  z nabyciem przez Użytkownika portalu i/lub Członka Forum jakichkolwiek praw autorskich – poza prawami autorskimi dotyczącymi własnych wpisów.
 5. Żadna część ani całość Forum Periculum nie może być – bez jednoznacznej, pisemnej zgody Operatora portalu pl – powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie
  i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem oraz zamieszczaniem w Internecie.

Prywatność i dane osobowe

 1. Dane osobowe Członka Forum Periculum są przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności” zapisaną w zakładce »Prywatność« portalu pl
 2. Operator portalu nie przekazuje danych Członków Forum Periculum jakimkolwiek podmiotom czy osobom prywatnym. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usługi Forum Periculum.
 3. Osoby dokonujące rejestracji tj. założenia konta w ramach Forum Periculum , wyrażają zgodę na przetwarzanie – wprowadzonych przez te osoby – danych.
 4. Każdemu Członkowi Forum Periculum przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Funkcjonowanie Forum Periculum

 1. Funkcjonalność oraz organizacyjne i techniczne zasady użytkowania Forum Periculum opisane
  są w „Instrukcji Użytkowania Forum Periculum” udostępnionej na stronie »Forum Periculum«
  – w odpowiednio oznaczonym forum, w kategorii „Forum Periculum”.
 2. Operator portalu podejmuje starania aby zapewnić nieprzerwaną możliwość korzystania
  z Forum.
 3. Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania Forum Periculum Członkowie Forum mogą składać bezpośrednio poprzez wpisy w ramach odpowiednio oznaczonego forum umieszczonego w kategorii „Forum Periculum”,

Skargi, reklamacje i zgłaszanie naruszeń Regulaminu

 1. Każdy Członek Forum Periculum i/lub Użytkownik portalu pl ma prawo złożyć skargę lub reklamację a także zgłosić naruszenie prawa i/lub Regulaminu Forum.
 2. Skargi, reklamacje i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy kierować:
  1. poprzez wbudowane w Forum Periculum mechanizmy – dostępne Członkom
  2. poprzez pocztę elektroniczną na adres portal@periculum.pl.
 3. W treści zawiadomienia dokonywanego poprzez e-mail należy wskazać:
  1. Imię i nazwisko i (ewentualnie) oznaczenie instytucji zgłaszającej
  2. Adres e-mail osoby zgłaszającej
  3. Opis skargi, reklamacji lub naruszenia Regulaminu Forum Periculum
 4. W treści zawiadomienia należy również zamieścić zapis o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu następującym:
  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji/zgłoszenia naruszenia Regulaminu Forum Periculum
 5. Brak wyrażenia powyższej zgody spowoduje, że zawiadomienie złożone poprzez e-mail
  nie będzie rozpatrywane i zostanie trwale usunięta z systemu pocztowego portalu.
 6. Wszelkie skargi, reklamacje i zgłoszenia naruszenia zasad Forum Periculum będą rozpatrywane przez Operatora portalu niezwłocznie – w czasie nie dłuższym niż 30 dni
  od dnia otrzymania powiadomienia.
 7. O ile będzie to niezbędne, o swoich decyzjach Operator portalu poinformuje na podany –
  przez osobę zgłaszającą – adres e-mail.
 8. Po podjęciu decyzji Operator portalu usunie z zasobów systemu złożone zawiadomienie (wraz z danymi osoby zgłaszającej – chyba że zachowanie będzie niezbędne z powodów podjęcia kroków prawnych.

Postanowienia końcowe

 1. Operator portalu pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania
  – w formie tekstu jednolitego – w zakładce portalu »Regulamin Forum Periculum«.
 2. Operator portalu poinformuje o zmianach niniejszego Regulaminu (oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie portalu pl i Forum Periculum) poprzez zamieszczanie Komunikatu na łamach odpowiednich (powszechnie dostępnych) forów.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w „Regulaminie Forum Periculum”, Członek Forum powinien zaprzestać korzystania z FP i złożyć wniosek o usunięcie konta. Procedura składania wniosku o usunięcie konta opisana jest w „Instrukcji Forum Periculum”.
 4. Korzystanie z Forum Periculum po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu FP oznacza akceptację tych zmian i Regulaminu jako całości – w obowiązującym brzmieniu jednolitym.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2022 roku