Regulamin Portalu

I. Wprowadzenie

 1. Portal periculum.pl poświęcony jest dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz dziedzinom pochodnym: zarządzaniu odpornością organizacji, ciągłością działania oraz bezpieczeństwem. Przeznaczony jest dla osób już zajmujących się zawodowo zarządzaniem ryzykiem a także dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług Portalu periculum.pl.
 2. Właścicielem i Operatorem Portalu periculum.pl jest firma MITRON z siedzibą we Wrocławiu, ujęta w rejestrze działalności gospodarczej. Operator realizuje działania związane z funkcjonowaniem Portalu periculum.pl we współpracy z upoważnionymi osobami.
 3. Operator udostępnia witrynę w domenie periculum.pl celem umożliwienia – na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie – Użytkownikom (Czytelnikom) zapoznania się z treściami zamieszczanymi na Portalu periculum.pl, wymiany opinii i poglądów na forum dyskusyjnym oraz – jeśli jest to dopuszczone – umieszczania komentarzy.
 4. Korzystanie z Portalu periculum.pl oznacza, że Użytkownik (Czytelnik) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:
  • Polityka Prywatności Portalu periculum.pl
  • Regulamin „Forum Periculum” – forum dyskusyjnego, udostępnionego na Portalu periculum.pl

II. Definicje

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są poniższe określenia, należy interpretować je następująco:

Polityka prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu Portalu periculum.pl a odnoszący się do zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych

Regulamin – niniejszy dokument: Regulamin Portalu periculum.pl, określający warunki i zasady korzystania z usług Portalu

Regulamin „Forum Periculum” –dokument zawierający zasady funkcjonowania i użytkowania „Forum Periculum”. Regulamin ten stanowi integralną część Regulaminu Portalu periculum.pl.

Operator – osoba kreująca Portal i sprawująca nadzór nad jego funkcjonowaniem. Funkcję pełni właściciel domeny i Portalu przy udziale osób zaproszonych do współpracy

Portal – witryna internetowa periculum.pl dostępna pod adresem https://periculum.pl

System – funkcjonalność Portalu wraz z funkcjonalnością domeny

Usługi – funkcjonalności Portalu udostępniane przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie

Usługi z nieograniczonym dostępem – zawartość i funkcjonalność Portalu z których korzystanie nie wymaga posiadania Konta

Usługi z ograniczonym dostępem – zawartość i funkcjonalność Portalu z których korzystanie wymaga posiadania statusu Użytkownika Zarejestrowanego

Podmioty partnerskie – podmioty dostarczające technologie i produkty wykorzystywane przez Portal

Dane osobowe – dane w rozumieniu przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych

Forum – Forum Periculum

Forum Periculum – forum dyskusyjne umożliwiające Użytkownikom Zarejestrowanym na korzystanie z funkcjonalności forum: tworzenia treści i oraz możliwości korzystania z zapisów zamieszczonych przez innych Uczestników „Forum Periculum”.

Czytelnik – osoba korzystająca z dostępnych dla wszystkich użytkowników treści Portalu

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z usług Portalu periculum.pl  na zasadach określonych Regulaminem Portalu

Użytkownik Zarejestrowany – osoba posiadająca swoje Konto uprawniające do korzystania z usług z ograniczonym dostępem, w tym z pełnej funkcjonalności „Forum Periculum”

Uczestnik Forum Periculum – osoba korzystająca z usługi „Forum Periculum” w pełnym zakresie

Społeczność Portalu – osoby posiadające status Użytkownika Zarejestrowanego, uczestniczące

Konto – zestaw danych identyfikujących osobę posiadającą status Użytkownika Zarejestrowanego

Artykuł – wpis, zapis zamieszczony przez Operatora na Portalu periculum.pl

Komentarz – wpis pod artykułem dokonany przez uprawnionego Użytkownika Portalu. Możliwość komentowania bezpośrednio pod poszczególnymi Artykułami jest zależna od decyzji Operatora.

Materiały – informacje, zapisy, teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania: niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione na Portalu.

Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści związane z tematyką i funkcjonowaniem Portalu

Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt Czytelników z Operatorem

Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Użytkownika konta i dostępu do usług (funkcjonalności) przeznaczonych dla Zarejestrowanych Użytkowników

Formularz rejestracyjny – formularz umożliwiający utworzenie Konta

Hasło – wygenerowany losowo bądź ustalony przez Użytkownika ciąg znaków, umożliwiający – w powiązaniu z Nazwą Użytkownika – dostęp do określonych funkcjonalności Portalu

Login – patrz: Nazwa Użytkownika

Nazwa Użytkownika (login) – identyfikator osoby;  ciąg znaków określany w procesie rejestracji i umożliwiający – w powiązaniu z hasłem – dostęp do określonych  funkcjonalności (usług) Portalu a w szczególności do forum dyskusyjnego: Forum Periculum

Zablokowanie dostępu do usług – stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług.

III. Portal

 1. Portal dostarcza dwa rodzaje usług i treści:
 • Usługi i treści z nieograniczonym dostępem – dostępne dla wszystkich Czytelników
 • Usługi i treści z ograniczoną dostępnością – przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych

Usługi i treści z nieograniczonym dostępem (nieograniczone)

 1. Usługi bez ograniczonej dostępności umożliwiają wszystkim użytkownikom Internetu zapoznanie się z treściami zamieszczonymi na Portalu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zamieszczania artykułów, ankiet i quizów z ograniczoną dostępnością i/lub ograniczania dostępu do uprzednio opublikowanych wpisów.
 3. Operator zastrzega sobie również prawo do ograniczania dostępu do zapisów zamieszczanych w poszczególnych forach (tematach i wątkach) „Forum Periculum”.

Usługi i treści z ograniczoną dostępnością (ograniczone)

 1. Usługi z ograniczoną dostępnością umożliwiają korzystanie – z określonych funkcjonalności Portalu – wyłącznie Użytkownikom Zarejestrowanym tj. posiadającym Konto. Ograniczenie dostępności dotyczy przede wszystkim forum dyskusyjnego „Forum Periculum”: tylko Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość zamieszczania wpisów w poszczególnych tematach i wątkach Forum.
 2. Ograniczenie dostępności może również dotyczyć wybranych artykułów, ankiet i quizów. Operator zastrzega sobie prawo do swobodnego ustalania zakresu usług z ograniczoną dostępnością.

Artykuły

 1. Artykuły to publikacje (wpisy) zawierające treści odnoszące się do dziedzin będących przedmiotem zainteresowania Portalu. Artykuł może zawierać informacje, opinie, koncepcje, opis problemu lub jakiegoś zjawiska a także treści edukacyjne … etc. Portal publikuje artykuły pochodzące z dwóch źródeł:
  • Własnych – opracowywane i redagowane przez Operatora i osoby upoważnione. Artykuły te co do zasady podpisywane są pseudonimami;
  • Gościnnych – opracowywane przez osoby zaproszone do współpracy: publikowane na podstawie porozumienia zawartego między Autorem a Operatorem.
 1. W przypadku artykułów gościnnych Operator zastrzega sobie prawo:
  • odmowy publikacji artykułu gościnnego;
  • usunięcia opublikowanego artykułu gościnnego;
  • ewentualnego żądania modyfikacji treści;
  • redakcji artykułu – w porozumieniu z Autorem.
 1. Autorom artykułów gościnnych nie przysługuje wynagrodzenie.
 2. Zarówno artykuły własne jak i gościnne mogą mieć ustalony dostęp jako:
  • nieograniczony”, to jest dostępny dla wszystkich Użytkowników, bez konieczności rejestracji i posiadania Konta
  • ograniczony”, to jest dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych
 1. Decyzję co do dostępności do artykułu podejmuje Operator.

Ankiety

 1. Ankiety (polls) to wpisy mające na celu uzyskanie i rozpowszechnianie – w ujęciu statystycznym – opinii Użytkowników dotyczących określonych zagadnień i zjawisk.
 2. Ankiety mogą mieć charakter ogólnodostępny lub dostępny wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. Poszczególne ankiety mogą mieć nakładane – na bazie adresu IP i/lub plików cookies – ograniczenie możliwości wielokrotnego głosowania przez jednego Użytkownika.
 3. Decyzję co do dostępności określonej ankiety i ograniczeń głosowania podejmuje Operator.

Quizy

 1. Quizy to wpisy mające na celu sprawdzenie przez Użytkowników swojej wiedzy i znajomości określonych zagadnień.
 2. Użytkownicy mogą mieć „nieograniczony” lub „ograniczony” dostęp do quizów.
 3. Decyzję co do dostępności określonego quizu podejmuje Operator.

IV. Korzystanie z usług i zawartości Portalu

 1. Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja Regulaminu Portalu periculum.pl.
 2. Wszystkie usługi Portalu świadczone są bezpłatnie.
 3. Zawartość Portalu jest dostępna są dla wszystkich Użytkowników, jednakże z pełnej funkcjonalności mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy Zarejestrowani.
 4. Operator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do całości lub części usług i zasobów Portalu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług.
 6. Użytkownicy Portalu nie są uprawnieni do jakiejkolwiek ingerencji w zawartość i usługi Portalu tj. w treść, strukturę, formę oraz w mechanizmy działania Portalu.

Warunki techniczne korzystania z usług Portalu

 1. Do korzystania z ogólnodostępnych usług Portalu niezbędne jest:
  • Urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową
  • akceptowanie przez przeglądarkę plików typu cookies.
 1. Do korzystania z usług z ograniczonym dostępem niezbędne jest zarejestrowanie się i posiadanie Konta. Zarejestrowanie się wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Operator stara się, aby dostęp do Portalu był możliwy z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Operator nie może jednak zagwarantować, że każdy sprzęt i oprogramowanie umożliwi korzystanie z Portalu.
 3. Operator informuje, iż niezależnie od zabezpieczeń ze strony Portalu i środowiska domeny, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. W związku z tym:
  • Użytkownicy powinni stosować środki, które ograniczają zagrożenie, w tym programy antywirusowe oraz mechanizmy chroniące tożsamość korzystających z Internetu
  • Użytkownicy Zarejestrowani są zobowiązani do zachowania w tajemnicy swoich Nazw i Haseł. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowo podanej Nazwy i Hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich określony Użytkownik.
  • Operator zaleca unikanie korzystania z Portalu przy użyciu nieznanych urządzeń oraz zaleca unikanie zapisywania Nazwy i Hasła w przeglądarce internetowej.

Dostęp do usługi „Forum Periculum”

 1. Forum Periculum jest usługą o charakterze forum dyskusyjnego w zakresie tematyki Portalu.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Forum Periculum jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta (nie są zarejestrowani) mogą zapoznawać się z treściami zamieszczanymi w poszczególnych Tematach i Wątkach o ile nie zostało nałożone – na te Tematy i Wątki – ograniczenie dostępu. Operator może nałożyć ograniczenie dostępu do poszczególnych Tematów i Wątków Forum.
 4. Dostęp do pełnej funkcjonalności Forum Periculum, tj. zamieszczania wpisów i/lub zapoznawania się z treścią wpisów zamieszczonych w poszczególnych Tematach i Wątkach, również na te, na które nałożono ograniczenie dostępu, wymaga zarejestrowania się i posiadania Konta.
 5. Zarejestrowanie się i korzystanie z pełnej funkcjonalności Forum oznacza akceptację Regulaminu Portalu oraz jego integralnych części: Regulaminu Forum Periculum i Polityki Prywatności Portalu.
 6. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta na Portalu periculum.pl, co oznacza rezygnację z dostępu do usług Forum zastrzeżonych dla Użytkowników Zarejestrowanych.
 7. Zasady korzystania z Forum, proces rejestracji oraz proces rezygnacji ze statusu Użytkownika Zarejestrowanego określono w Regulaminie „Forum Periculum”.

Publikacja komentarzy

 1. Operator ma prawo do zablokowania możliwości zapisywania komentarzy pod wszystkimi lub wybranymi artykułami i wpisami zamieszczonymi na Portalu
 2. O ile w odniesieniu do poszczególnych artykułów Portalu dopuszczono możliwość komentowania obowiązują wówczas – mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i ochronę Portalu (i Użytkowników) przed spamem – następujące zasady i ograniczenia:

a) Operator Witryny zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy, tj. zapoznania się z ich treścią przed opublikowaniem na stronach Witryny i podjęcia decyzji o ewentualnym odrzuceniu poszczególnych komentarzy. Osoby zamieszczające komentarze prosimy o cierpliwość.

b) W celu zapobiegania spamowi Operator wykorzystuje wbudowane w system mechanizmy rozpoznawania i blokowania spamu. Może to skutkować opóźnieniem publikacji komentarzy.

c) Komentarz może zamieścić każdy Czytelnik, przy czym Użytkownik nie posiadający Konta (Użytkownik Niezarejestrowany) jest zobowiązany podać swój adres-email a przesłanie (zapisanie) treści komentarza oznacza jednoczesne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

d) Językiem obowiązującym wprowadzone komentarze jest język polski. Oczywiście dopuszczone jest wykorzystanie – w językach obcych – nazw (własnych) i/lub merytorycznych pojęć i terminów.

e) Czytelnik dokonuje wpisów komentarzy wyłącznie na własną odpowiedzialność.

f) Czytelnik zamieszczając komentarz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do danej treści oraz ponosi odpowiedzialność za ich zamieszczenie. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Czytelników w formie komentarzy.

g) Zabronione jest zamieszczanie – w formie komentarzy – treści:

  • naruszających dobra osobiste
  • naruszających prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie)
  • stanowiących lub zawierających łącza (linki) do jakichkolwiek stron i witryn internetowych poza domeną periculum.pl
  • popierające i/lub głoszące radykalne poglądy społeczne i/lub polityczne
  • obrażających i/lub dyskryminujących inne osoby
  • propagujących przemoc i agresję; w tym wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
  • zawierających wulgaryzmy, zapisy powszechnie uznawane za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami
  • propagujące narkotyki i inne środki odurzające a także alkohol
  • o charakterze pornograficznym i/lub pedofilskim
  • komercyjnych, reklamowych i promocyjnych
  • zawierających dane osobowe, teleadresowe; w tym adresy e-mail
  • propagujące nieetyczne zachowania,
  • propagujące łamanie prawa lub przyczyniające się jego łamania.
 1. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania – bez ostrzeżenia – komentarzy, które łamią przepisy prawa powszechnego oraz zapisy Regulaminu.
 2. Czytelnik zamieszczając komentarz wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie tego komentarza na periculum.pl przez czas nieograniczony.

V. Prawa autorskie i własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Portalu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i zamieszczonych materiałów, należą do Operatora lub Autorów poszczególnych artykułów (wpisów).
 2. Nie dotyczy to elementów Portalu udostępnianych przez dostawców technologii i funkcjonalności a także tych elementów graficznych (zdjęć), które nie są oznaczone jako opracowanie własne periculum.pl.
 3. Wymienione – na poszczególnych stronach i w artykułach (wpisach) – nazwy zastrzeżone, znaki towarowe i handlowe są własnością poszczególnych firm, instytucji i organizacji.
 4. Zamieszczone na stronach witryny periculum.pl zdjęcia i grafiki pochodzą:

a) Z zasobów własnych Autorów poszczególnych artykułów i wpisów

b) Z portali udostępniających zdjęcia i obiekty graficzne na licencji CC0 (Creative Commons 0):

  • Unsplash
  • Pixabay
  • Pexels
  • stocksnap.io
 1. Ponadto, elementy graficzne pochodzące z zasobów (opracowań) własnych Autorów poszczególnych publikacji (artykułów i wpisów) są odpowiednio oznaczone. Podobnie odpowiednio oznaczane są elementy graficzne pochodzące z przywoływanych publikacji (źródeł) a zamieszczane na zasadzie cytatu.

Wykorzystanie zawartości witryny

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego w prawie autorskim. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez Operatora.
 2. Wykorzystanie przez Użytkowników witryny periculum.pl idei i koncepcji zawartych w informacjach tekstowych i graficznych powinno uwzględniać szczególne okoliczności związane z rzeczywistą sytuacją osoby wykorzystującej ową zawartość.
 3. Cytowanie i powielanie – niezależnie od formy – tej zawartości Portalu periculum.pl, która stanowi przedmiot praw autorskich Operatora lub Autorów publikacji, zwłaszcza grafik (rysunków, schematów i modeli), tekstu, animacji lub dźwięku, jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób związane z wykorzystaniem przez te osoby w swojej działalności zawodowej informacji pochodzących z Portalu periculum.pl.
 5. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści zawartych na Portalu periculum.pl.

VI. Zastrzeżenia

 1. Zawarte – na stronach oraz w poszczególnych artykułach i wpisach witryny periculum.pl – opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi opiniami i poglądami poszczególnych autorów. Treści tych nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska innych osób i/lub podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji.
 2. Wszystkie odniesienia, odwołania i cytaty umieszczone na poszczególnych stronach i artykułach (wpisach) są odpowiednio oznaczone. Jeżeli przy cytatach nie podano źródła może to oznaczać, że:
  • operator Portalu nie rości praw autorskich do takiego zapisu (cytatu) ale nie udało się dotychczas ustalić źródła. Czynimy starania, aby na bieżąco eliminować takie braki.
  • zapis (cytat) jest od dłuższego czasu powielany w mediach (również elektronicznych) bez jednoznacznego wskazania źródła (autorstwa).
 1. Może się zdarzyć, że przytoczone zapisy (cytaty) celowo nie są celowo uzupełnione wskazaniem źródła lub są zanonimizowane. Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy podanie źródła mogłoby narazić autora (autorów) przytaczanego zapisu na nieprzychylne komentarze. Korzystamy z tego również wówczas, gdy ważne jest samo zjawisko (okoliczność) a nie konkretne osoby, instytucje czy firmy.

Łącza (linki)

 1. Zasadniczo nie podajemy w treści artykułów łącz (linków) do innych portali, witryn i stron internetowych. Wyjątkiem mogą być łącza do witryn administracji publicznej Polski, administracji i organów Unii Europejskiej oraz uznanych powszechnie instytucji i organizacji międzynarodowych. Korzystanie z tych łączy oznacza, że Użytkownicy Portalu są zobowiązani do przestrzegania regulaminów (i zasad dotyczących prywatności) docelowych portali, witryn i stron. Jednocześnie oświadczamy, że nie mamy wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów tych witryn.
 2. Operator Portalu nie adaptuje zawartości docelowych witryn jako własnych zasobów. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrzną dostępną za pośrednictwem łączy. Tylko dostawca docelowej witryny (portalu lub strony) internetowej ponosi odpowiedzialność za nielegalną, nieprecyzyjną lub niekompletną zawartość i ewentualne skutki wynikające z korzystania usług z tych stron internetowych.
 3. Możliwość dostępu do omawianych i/lub cytowanych źródeł opisujemy w sposób pozwalający Czytelnikom na ich łatwe odszukanie – za pomocą przeglądarek internetowych – na witrynach internetowych przywoływanych firm, instytucji i organizacji.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa jest Operator Portalu.
 2. Operator Portalu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym podmiotom lub instytucjom. Wyjątkiem mogą być uprawnione – do pozyskiwania takich danych – organy administracji państwowej.
 3. Użytkownik Portalu powinien mieć świadomość, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty partnerskie, tj. podmioty dostarczające technologie, produkty i usługi wykorzystywane przez Portal. Lista podmiotów partnerskich zawarta jest w Polityce Prywatności.
 4. Operator przetwarza dane Użytkowników w celach:
  • świadczenia usług na warunkach opisanych w Regulaminie
  • komunikacji Użytkowników z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Portalu
  • ochrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Operatora
  • analitycznych i statystycznych.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: portal@periculum.pl.
 2. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik Portalu periculum.pl oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje go i zamierza go przestrzegać.
 2. Użytkownik Portalu oświadcza, że wie, iż ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone przez niego w komentarzach oraz w poszczególnych Forach, Tematach i Wątkach Forum Periculum.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Operator.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla siedziby Operatora polskie sądy powszechne.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych (sponsorowanych) dotyczących usług podmiotów trzecich w zakresie nawiązującym do tematyki Portalu.
 6. Operator ma prawo podjąć – w każdym czasie – decyzję o modyfikacji, zawieszeniu lub zaprzestaniu funkcjonowania Portalu w całości lub poszczególnych usług. O ile będzie to możliwe, Operator poinformuje – na Portalu – Użytkowników z wyprzedzeniem.

Kontakt i zgłoszenia naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż zamieszczone na Portalu materiały naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Operatora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Ewentualne zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: portal@periculum.pl
 3. Operator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i ewentualne usunięcie z Portalu materiałów będących przyczyną wyżej wymienionych naruszeń.
 4. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz odpowiedź zostanie udzielona na wskazany przez zgłaszającego adres e-mail.
 5. Operator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia, jeśli będą wymagać dodatkowych wyjaśnień od osób lub podmiotów trzecich.
 6. Za przekazane Operatorowi – przez Użytkowników – propozycje poprawy, zmiany lub modernizacji Portalu nie przysługuje wynagrodzenie.

Prawa i obowiązki Operatora Portalu

 1. Operator zobowiązany jest dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny periculum.pl. Ze względu na zależność od dostawców technologii i produktów (usług) wykorzystywanych na Portalu i w Systemie, Operator nie ma możliwości zagwarantowania ciągłego połączenia i dostępu do treści i usług zamieszczonych na Portalu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania witryny ze względów technicznych i organizacyjnych, na czas niezbędny do wykonania prac związanych z utrzymaniem i rozwojem witryny.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • zakłócenia – w dostępie do Portalu – wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników
  • utratę danych spowodowaną awarią infrastruktury technicznej, systemowej lub innymi zdarzeniami, którym nie był w stanie zapobiec: w szczególności tym niezależnym od Operatora a także mającym charakter siły wyższej.
  • szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
  • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu oraz za jakiekolwiek skutki z tego wynikające.

Prawa i obowiązku Użytkowników

 1. Użytkownicy (zarejestrowani i niezarejestrowani) są zobowiązani do korzystania z Portalu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem a także z obowiązującym prawem oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 2. Naruszenie niniejszego Regulaminu może nieść za sobą skutki prawne.
 3. Użytkownicy Portalu mają prawo do zgłaszania uwag, zapytań, wniosków (i żądań) dotyczących ich praw w zakresie ochrony danych osobowych poprzez formularz kontaktowy lub na adres portal@periculum.pl.

Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania – bez uprzedzenia – zmian w treści niniejszego Regulaminu i/lub jego części składowych, tj. Regulaminu Forum Periculum oraz Polityki Prywatności, przy czym:
  • Zmiana w treści Regulaminu Forum Periculum oznacza zmianę Regulaminu Portalu Periculum.
  • Zmiana w treści Polityki Prywatności oznacza zmianę Regulaminu Portalu Periculum.
 1. Zmiany w poszczególnych częściach Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci jednolitych tekstów. Aktualna wersja Regulaminu – jego integralne części – jest zamieszczona w poszczególnych zakładkach Portalu:
  • Regulamin Portalu
  • Prywatność
  • Regulamin “Forum Periculum”
 1. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany obowiązują od momentu opublikowania na Portalu periculum.pl.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje treści regulaminu powinien – jeśli jest Użytkownikiem Zarejestrowanym – usunąć konto i/lub powstrzymać się od korzystania z usług Portalu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług Portalu periculum.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację tych zmian. W sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Konto Użytkownika może zostać zablokowane i usunięte.

Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 roku


periculum.pl | styczeń A.D. 2021