Glosariusz

“C” jak … cel

Hasła na literę "C"

Cel

Wynik do osiągnięcia
Nota 1: Cel może być strategiczny, taktyczny lub operacyjny.
Nota 2: Cele mogą odnosić się do różnych dziedzin (tak jak cele finansowe, BHP i środowiskowe) i mogą obowiązywać na różnych poziomach (takich jak strategiczny, obejmujący całą organizację, projekt, produkt i proces.
Nota 3: Cel może być wyrażony w inny sposób, np. jako zamierzony wynik, przeznaczenie, kryterium operacyjne lub użycie innych słów o podobnym znaczeniu (np. aim – zamiar, goal – zamierzenie lub target – dążenie).
Nota 4: W kontekście systemów zarządzania bezpieczeństwem, cele ochrony działalności bezpieczeństwa są ustalane przez organizację, zgodnie z polityką bezpieczeństwa, aby osiągnąć określone rezultaty.
ISO 22300:2018


Określony przyszły, pożądany stan bądź rezultat działania organizacji (jednostki organizacyjnej), możliwy do osiągnięcia w określonym czasie

Cel odnoszony do punktu przywracania

Punkt, do którego przywracane są – wykorzystywane w działalności  – informacje aby umożliwić wznowienie działań.
Nota 1: Może być również odnoszone do „maksymalnej utraty danych”.
ISO 22300:2018

Cel odnoszony do czasu przywracania

Okres czasu po zdarzeniu, w którym produkt lub usługa lub działalność zostaną wznowione, lub odzyskane zostaną zasoby.
Nota 1: W przypadku produktów, usług i działań cel dotyczący czasu przywracania jest krótszy niż czas negatywnych skutków powstałych w wyniku niedostarczenia produktu / usługi lub niewykonania czynności, a który byłby nie do zaakceptowania.
ISO 22300:2018

Cel kontrolny

To wyspecyfikowanie, jakie są pożądane rezultaty lub cele, które należy osiągnąć poprzez wdrożenie mechanizmów lub procedur kontrolnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania organizacji.
ISACA / Cobit

Cel zarządzania bezpieczeństwem

Szczególny wynik lub wymagane osiągnięcie pożądanego poziomu bezpieczeństwa w celu spełnienia polityki bezpieczeństwa.
Nota 1: Istotne jest, aby takie wyniki były bezpośrednio lub pośrednio powiązane z dostarczaniem produktów, dostaw lub usług dostarczanych przez całą firmę swoim klientom lub użytkownikom końcowym.
ISO 22300:2018

Cel zarządzania ryzykiem

Zapewnienie, że zarząd i pracownicy Spółki w pełni rozpoznają i rozumieją ryzyka, jakim poddana jest działalność prowadzona przez Spółkę i że podejmowane są odpowiednie działania, by wyeliminować lub sprowadzić do poziomu akceptowalnego ryzyka jak również maksymalnie wykorzystać potencjalne możliwości w celu zwiększenia wartości Spółki

Cele ciągłości działania

  • Trwanie – utrzymanie firmy w biznesie
  • Zarobki / ochrona zysków – ochrona zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa
  • Kontynuacja nowego biznesu – zachowanie możliwości sprzedaży na rynku
  • Ochrona marki – unikanie publicznego wstydu i utraty wiarygodności

Cele operacyjne

Cele odnoszące się do efektywności i skuteczności codziennych procesów i działań oraz związanych z ochroną personelu i aktywów (rzeczowych, finansowych i informacyjnych)
COSO

Cele organizacji

Postanowienia wyrażające konkretne, mierzalne, przewidywalne wyniki, które chce osiągnąć organizacja.

Cele sprawozdawczości

Cele odnoszące się do sporządzania rzetelnych sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych – finansowych i niefinansowych

Cele strategiczne

Cele wynikające z misji i wizji organizacji, odzwierciedlające sposób kreowania wartości Spółki dla interesariuszy

Cele zgodności

Cele odnoszące się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz innych uregulowań zewnętrznych (np. standardy, wytyczne) i wewnętrznych (np. polityki, plany, procedury)

Ciągłość

Strategiczna i taktyczna zdolność, wstępnie potwierdzona przez kierownictwo organizacji, do planowania i reagowania na warunki, sytuacje i zdarzenia w celu kontynuowania działań na zaakceptowanym wcześniej określonym poziomie.
Nota 1: Ciągłość jest bardziej ogólnym pojęciem odnoszącym się do ciągłości operacyjnej i biznesowej, aby zapewnić zdolność organizacji do kontynuowania funkcjonowania poza normalnymi warunkami działania. Dotyczy to nie tylko firm nastawionych na zysk, ale także organizacji wszelkiego rodzaju, takich jak organizacje pozarządowe, zainteresowania publicznego i rządowe.
ISO 22300:2018

Ciągłość działania

Zdolność organizacji do zapewnienia ciągłości usług (dostaw) świadczonych na rzecz klientów oraz do realizacji innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa – przed, w trakcie oraz po wystąpieniu zakłóceń w realizacji procesów gospodarczych.


Zdolność organizacji do kontynuowania dostaw produktów lub usług – na zaakceptowanych, wcześniej określonych poziomach – po zakłóceniu.
ISO 22300:2018


Stan niezakłóconej działalności.  Pojęcie „ciągłości działania” odnosi się do wszystkich organizacyjnych, technicznych i ludzkich środków wykorzystywanych w zapewnieniu ciągłości:
1) wszystkich kluczowych aktywności bezpośrednio po wystąpieniu kryzysu oraz
2) stopniowego zapewnienia ciągłości działalności, jako całości, w przypadku utrzymujących się poważnych zaburzeń
EUROPEJSKI BANK CENTRALNY  /EBC/

Częstotliwość

Liczba zdarzeń lub wyników (skutków ryzyka) w jednostce czasu.
Nota. Częstotliwość może odnosić się do zdarzeń z przeszłości lub potencjalnych przyszłych zdarzeń, stanowiąc miarę możliwości / prawdopodobieństwa wystąpienia.
ISO Guide 73

Czynniki ryzyka

Cechy charakterystyczne dla danego procesu, które wskazują na możliwość wystąpienia zdarzenia, mogącego niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie określonego celu.
NIK

Ćwiczenie

Proces  szkolenia,  oceny, praktyki i poprawy wyników (dokonań)  w organizacji.
Nota 1: Ćwiczenia mogą być wykorzystywane do walidacji polityk, planów, procedur,  szkoleń, wyposażenia i porozumień międzyorganizacyjnych; wyjaśniania i szkolenie personelu  w zakresie ról i obowiązków; poprawy koordynacji i komunikacji między organizacjami; identyfikowania braków w zasobach; poprawy indywidualnych wyników i identyfikacji możliwości poprawy; oraz kontrolowanej możliwości ćwiczenia improwizacji.
Nota 2: patrz również test
ISO 22300:2018

 

 

Maturus

“Homines periti non modo ea quae perspicua sunt vident, verum etiam occulta suspicari possunt” >>>> Ludzie doświadczeni nie tylko widzą to, co jest jasne, lecz również mogą wypatrzeć rzeczy skrywane.

Powiązane artykuły