System zarządzania ryzykiem

Po pierwsze: świadomość

Najważniejsza jest świadomość zamierzeń i celów

Ważne
 • Dopóki nie mamy świadomości jacy jesteśmy i dokąd zmierzamy trudno nam skutecznie podejmować działania określane jako "zarządzanie ryzykiem"

Zarządzanie ryzykiem a także odpornością, ciągłością działania i bezpieczeństwem nie powinno być oddzielone od pozostałych dziedzin zarządzania organizacją. Nie powinno być realizowane odrębnie – w wolnym czasie. Tym bardziej, że we wszystkich sferach zarządzania organizacją (firmą, instytucją) najważniejszym czynnikiem powodzenia jest mieć świadomość tego co się robi, co się ma i dokąd się zmierza i w jakim otoczeniu (środowisku) prowadzi się działalność.  Bieżąca “fotografia” organizacji i jej otoczenia stanowi podstawę podejmowania decyzji.

ISTOTA

1. Rozpoznanie i zrozumienie charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez organizację (przedsiębiorstwo, firmę, instytucję, urząd …)

 • Co organizacja robi?
 • Dlaczego organizacja to robi?
 • Jak organizacja to robi?
 • W jakich warunkach wewnętrznych organizacja działa?
 • Kiedy organizacja to robi?
 • Czym organizacja dysponuje?
 • … etc.

2. Rozpoznanie i zrozumienie zewnętrznego środowiska prowadzonej działalności

 • Z jakich podmiotów składa się otoczenie bliższe?
 • Z jakich podmiotów składa się otoczenie dalsze (makroekonomiczne)?
 • Kim są zewnętrzni interesariusze organizacji?
 • Jakie są ich cele i systemy wartości?
 • … etc.

3. Rozpoznanie i zrozumienie związków i relacji (interakcji) pomiędzy organizacją (przedsiębiorstwem, firmą, instytucją, urzędem) a otoczeniem

 • Jakie zobowiązania ma organizacja wobec otoczenia?
 • Jaki jest charakter tych zobowiązań?
 • Jak organizacja wpływa na otoczenie?
 • Jaki jest charakter tego wpływu?
 • Jakie zobowiązania ma otoczenie wobec organizacji?
 • Jaki jest charakter tych zobowiązań?
 • Jak otoczenie wpływa na organizację?
 • Jaki jest zakres i charakter tego wpływu?
 • … etc.

Risk comes from not knowing what you’re doing Warren Buffett


ZAKRES

1. Architektura organizacji

Architektura to struktura składników określonej całości (systemu, organizacji), ich relacji (wzajemnych i z otoczeniem) oraz zasady i wytyczne rządzące planowaniem, projektowaniem i rozwojem w czasie tych składników i ich relacji.

Architektura gospodarowania

Kluczowe składniki prowadzenia działalności, w tym:  cele długo i krótkoterminowe; działania; funkcje; kapitał; kultura organizacji; lokalizacje; misja; modele prowadzenia działalności (modele biznesowe); plany; potencjał i zdolności; pracownicy i współpracownicy (role, kompetencje, umiejętności, wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność, uprawnienia); procesy; produkty i usługi; reguły gospodarowania (biznesowe); strategie; struktury kosztów; struktury organizacyjne; strumienie i struktura przychodów;  wartości; wizja; wyniki i sposób ich pomiaru; zakres działalności; zdarzenia i wydarzenia związane z prowadzoną działalnością …

Interesariusze wewnętrzni, w tym: ich cele, systemy wartości , zakres i sposób postrzegania rzeczywistości oraz przyszłości …

Architektura niematerialna

Niematerialne składniki prowadzenia działalności, w tym: bazy danych; energia; informacje; know-how;  licencje; oprogramowanie; patenty;  prawa autorskie; regulacje wewnętrzne; systemy i podsystemy zarządzania; technologia; umowy; wizerunek; wzory przemysłowe; zezwolenia; znaki towarowe …

Architektura techniczna - aktywna

Materialne środki prowadzenia działalności, w tym: aparatura; komputery; maszyny;  serwery; sieci komputerowe; systemy operacyjne;  systemy pomiarowe; systemy sterowania; systemy produkcyjne; środki transportu; urządzenia; wymagania bezpieczeństwa i ochrony systemów; wyposażenie …

Architektura techniczna - pasywna

Infrastrukturalne środki prowadzenia działalności, w tym: budowle, budynki, drogi, instalacje energetyczne i elektryczne; instalacje gazowe; instalacje wodno-kanalizacyjne, materiały; przestrzeń, teren; wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury …

2. Architektura otoczenia

Podmioty i instytucje otoczenia bliższego – konkurencyjnego i dalszego – makroekonomicznego:

 • Finansowego
 • Gospodarczego (biznesowego)
 • Kapitałowego
 • Konkurencyjnego
 • Kulturowego
 • Politycznego
 • Prawno-regulacyjnego
 • Społecznego
 • Środowiskowego
 • … etc.

Interesariusze zewnętrzni  (cele, systemy wartości, zakres i sposób postrzegania rzeczywistości oraz przyszłości)

 • Administracja rządowa i jej agendy
 • Administracja samorządowa i jej agendy
 • Akcjonariusze
 • Dostawcy materiałów i produktów
 • Dostawcy kapitału
 • Inwestorzy
 • Klienci
 • Konkurenci
 • Organizacje społeczne
 • Partnerzy
 • Podmioty masowego komunikowania
 • Podmioty nadzoru zewnętrznego
 • Podmioty regulujące
 • Sąsiedztwo
 • Społeczność lokalna
 • Stowarzyszenia i organizacje branżowe
 • Środowiska polityczne
 • Udziałowcy
 • Związki zawodowe
 • … etc.

3. Relacje (zależności) pomiędzy organizacją a otoczeniem

Zakres i charakter relacji i zobowiązań (związków, zależności) pomiędzy organizacją a zewnętrznym środowiskiem: dalszym i bliższym:

 • Komunikacja
 • Nadzór
 • Podległość
 • Poręczenia
 • Porozumienia
 • Reprezentacja
 • Rywalizacja
 • Umowy
 • Współpraca
 • Zobowiązania
 • … etc.

REZULTAT

 1. Rozpoznana, zdefiniowana i zaktualizowana architektura organizacji (przedsiębiorstwa, firmy, instytucji, urzędu).
 2. Rozpoznana, zdefiniowana i zaktualizowana architektura środowiska zewnętrznego (otoczenie bliższe, otoczenie dalsze).
 3. Rozpoznane, zdefiniowane i zaktualizowane relacje (interakcje, związki) organizacji z otoczeniem (zobowiązania własne, zobowiązania obce / zobowiązania dobrowolne, zobowiązania narzucone, zobowiązania umowne).

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły

Sprawdź również
Close