System zarządzania ryzykiem

Po szóste: konsultowanie, decydowanie i komunikowanie

Zarządzanie ryzykiem to gra zespołowa ale nie zwalnia od odpowiedzialności

Ważne
 • Podejmowanie decyzji jest ostatecznym elementem cyklu zarządzania ryzykiem. Dobrze jest, jeżeli decyzje wynikają z przeprowadzonych konsultacji. I dobrze jest, jeżeli podjęte decyzje są znane.

Organizacja to zespół składający z ludzi o różnej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniach. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, aby wykorzystać różnorodny kapitał intelektualny organizacji w całym cyklu zarządzania ryzykiem. Nie ma ludzi wszechwiedzących i nieomylnych – wymiana wiedzy, poglądów i opinii daje możliwość uniknięcia poważnych błędów i pomyłek. Daje również poczucie odpowiedzialności wszystkich członków organizacji za wszystkie aspekty jej funkcjonowania. Zarządzanie ryzykiem wiąże się z odpowiedzialnością wynikającą z podejmowanych decyzji. Nie da się od nich uciec: decyzje niosą ze sobą konsekwencje ale brak decyzji również.

Komunikowanie celów, zakresu, działań i wyników procesów zarządzania ryzykiem pozwala angażować całą społeczność organizacji w procesy zarządzania ryzykiem. Warunkiem sine qua non efektywnego angażowania się jest świadomość ryzyka: zagrożeń i szans. Komunikacja wewnątrz organizacji i na zewnątrz powinna sprzyjać budowaniu tej świadomości.

ISTOTA

1. Włączenie mechanizmów zarządzania ryzykiem w ogólny proces zarządzania organizacją, w tym stanowienia celów i podejmowania zamierzeń.

2. Jednoznaczne ustalenie zaangażowania, ról (indywidualnych i zespołowych), funkcji, zadań, odpowiedzialności i uprawnień członków organizacji w odniesieniu do zapewnienia skutecznego rozpoznania i reagowania na zagrożenia i rozsądnego podejmowania wyzwań.

3. Budowanie organizacyjnej inteligencji zarządzania ryzykiem, odpornością, ciągłością działania i bezpieczeństwem.


Good communication is as stimulating as black coffee, and just as hard to sleep after Ann Morrow Lindbergh


ZAKRES

Konsultowanie

1. Wymiana wiedzy, doświadczeń, opinii i poglądów z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Ujawnienie różnic w postrzeganiu (rozpoznaniu) ryzyka ze względu na:

 • wartości jakimi się kierują
 • potrzeby jakie mają
 • założenia jakie przyjmują
 • koncepcje jakim sprzyjają
 • doświadczenie jakie posiadają
 • … etc.

2. Wypracowanie stanowiska, które może być zaakceptowane przez interesariuszy.

Decydowanie

Podejmowanie decyzji dotyczących:

 • Zakresu i struktury systemu zarządzania ryzykiem
 • Ustalania i akceptacji celów i zakresu zarządzania ryzykiem
 • Doboru metodyk, narzędzi i technik stosowanych w ramach pozostałych faz cyklu zarządzania ryzykiem
 • Akceptacji ryzyka oraz reagowania na zagrożenia i szanse
 • Oceny skuteczności i efektywności proponowanych i ustanowionych mechanizmów zarządzania ryzykiem
 • … etc.

Komunikowanie

1. Zapewnienie, że wszyscy członkowie organizacji rozumieją na jakie ryzyko narażona jest działalność prowadzona przez ich organizację.

2. Zapewnienie, że wszyscy rozumieją zakres i treść decyzji podejmowanych w związku z zarządzaniem ryzykiem

REZULTAT

1. Zaangażowanie całej organizacji w procesy zarządzania ryzykiem:

 • wszyscy rozumieją jaki są cele organizacji
 • wszyscy rozumieją, czym i jakie jest ryzyko
 • wszyscy rozumieją, swoje role i zadania w zakresie zarządzania ryzykiem
 • wszyscy rozumieją swoją odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem
 • … etc.

2. Wbudowanie (integracja) procesów zarządzania ryzykiem w inne sfery zarządzania organizacją.

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły