System zarządzania ryzykiem

Po czwarte: działanie

Dobre przygotowanie pozwala działać sprawniej

Ważne
 • Jeżeli wcześniejsze działania były realizowane rzetelnie to przygotowanie strategii reakcji na ryzyko powinno zwieńczyć wysiłek.

Zidentyfikowane zagrożenia i szanse (długo- i krótkoterminowe), rozpoznany i zrozumiany łańcuch przyczynowo-skutkowy oraz ustalone priorytety pozwalają organizacji skupić się na przygotowaniu strategii reakcji na ryzyko i włączenie tych działań w pozostałe dziedziny i obszary zarządzania organizacją.

Zarządzanie ryzykiem nie powinno być odrębną działalnością, pozostającą poza kluczowymi procesami zarządczymi. Zarządzanie ryzykiem nie jest również (i nie może być) odpowiedzialnością jednej osoby lub małej grupy osób – to powinien być obowiązek całej organizacji, wszystkich jej członków.

ISTOTA

1. Ochrona celów, zamierzeń i rozpoznanych wartości organizacji.

2. Zaplanowanie i podjęcie – w odpowiednim czasie – działań zmierzających do zwiększenia potencjalnych korzyści i ograniczenia niepożądanych skutków materializacji ryzyka.

3. Przygotowanie organizacji do przyszłości i maksymalne ograniczenie niepewności: krótko- i długoterminowej.


Even a correct decision is wrong when it was taken too late. Lee Iacocca


ZAKRES

Ustalenie i analiza opcjonalnych możliwości reakcji na ryzyko

 • Analizy potencjalnych kosztów i strat (bezpośrednich i pośrednich) oraz potencjalnych korzyści (finansowych i niefinansowych, związanych z możliwymi opcjami działań
 • Rozpoznanie korelacji możliwych (opcjonalnych) strategii (działań)

Rozpoznanie ryzyka wtórnego i szczątkowego

 • Rozpoznanie potencjalnego ryzyka wywodzącego się z podjęcia możliwych reakcji na ryzyko
 • Rozpoznanie ryzyka szczątkowego, pozostałego po podjęciu możliwych reakcji na ryzyko

Wybór strategii (działań) reakcji na ryzyko

 • Podjęcie decyzji co do zakresu reagowania na ryzyko: ograniczania lub wzmacniania
 • Podjęcie decyzji co do priorytetów w zakresie reagowania

W odniesieniu do zagrożeń:

– wybór działań związanych z unikaniem określonego ryzyka

– wybór działań związanych z przeniesieniem (transferem) ryzyka w całości lub w części

– wybór działań związanych z ograniczeniem możliwości materializacji ryzyka

– wybór działań związanych z ograniczeniem skutków / propagacji skutków określonego ryzyka

– wybór działań związanych z pełną akceptacją ryzyka

W odniesieniu do szans:

– wybór działań sprzyjających materializacji ryzyka

– wybór działań związanych z przekazaniem (udostępnieniem) potencjalnych korzyści – w części lub w całości –  innemu podmiotowi (organizacji)

– wybór działań związanych ze wzmocnieniem skutków materializacji ryzyka

– wybór działań związanych z pełną akceptacją szans, bez ingerencji  w zakresie czasu i zakresu materializacji ryzyka

Opracowanie planów na przyszłość

 • Plany zarządzania ryzykiem, w tym monitorowania ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • Plany poprawy odporności organizacji na zagrożenia
 • Plany zapewnienia ciągłości działania
 • Plany działań nadzwyczajnych
 • Plan przywracania działalności
 • Plany zarządzania kryzysowego
 • Plany komunikacji z otoczeniem
 • Umowy i porozumienia o wzajemnej pomocy
 • Plany szkoleń, ćwiczeń, testów i sprawdzianów
 • … etc.

Podjęcie działań związanych z reagowaniem na ryzyko

 • Działania natychmiastowe
  Działania możliwe i konieczne do pojęcia niezwłocznie po określeniu strategii reakcji na ryzyko
 • Działania odłożone i/lub rozłożone w czasie
  Działania możliwe do realizacji w przyszłości; w miarę pozyskiwania dodatkowych informacji i w miarę zmian w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym organizacji.
 • Działania stałe i powtarzalne
  Szkolenia, ćwiczenia oraz testy i sprawdziany opracowanych planów

REZULTAT

1. Podjęte i/lub zaplanowane strategie oddziaływania na poziom ryzyka: zwiększanie potencjalnych korzyści i/lub ograniczanie kosztów i strat

2. Dopasowanie celów i zamierzeń organizacji do poziomu ryzyka

3. Przygotowanie organizacji na wypadek zdarzeń, którym nie można zapobiec

4. Określenie zakresu, celów i zasad sterowania ryzykiem i jego monitorowania:

 • Działania: zakres, harmonogram i priorytety
 • Role: obowiązki (zadania), uprawnienia i odpowiedzialności

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły