System zarządzania ryzykiem

Po trzecie: rozpoznanie

Od właściwego rozpoznania ryzyka zależy skuteczność zarządzania

Ważne
 • Pracochłonny etap cyklu. Kluczem do sukcesu jest pokora i wyzbycie się nadmiernego optymizmu. Nieujawnione ryzyko nie będzie przedmiotem analizy i nie zostanie uwzględnione w ramach reakcji na ryzyko.

Kiedy organizacja jest w pełni świadoma swojej działalności, środowiska w jakim funkcjonuje, własnych wartości, zamierzeń i celów i oczekiwań zewnętrznych interesariuszy a także kiedy ustaliła swoje priorytety i pożądane parametry funkcjonowania może przystąpić do rozpoznania ryzyka: potencjalnych zagrożeń i szans.

Faza rozpoznania obejmuje procesy prognozowania, identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń dla prowadzonej przez organizację działalności a także szans wzmacniających możliwość uzyskania korzyści wynikających z osiągania celów.

ISTOTA

1. Zrozumienie ryzyka (zagrożeń i szans) poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania:

Co, kto, gdzie, kiedy, jak, w jaki sposób, dlaczego, w jakich okolicznościach i jak bardzo … może:

– uniemożliwić osiąganie celu lub celów przez organizację

– ograniczyć możliwość osiągania celu (celów)

– opóźnić osiąganie celu (celów)

i / lub

– zwiększyć możliwość osiągnięcia celu (celów)

– wpłynąć na uzyskanie – większych niż spodziewane- korzyści.

2. Ocena ryzyka poprzez odniesienie zidentyfikowanych zagrożeń (szans) do poziomu odporności organizacji (zdolności do pojęcia ryzyka), apetytu na ryzyko oraz ustalonych limitów.

3. Rozpoznanie i ocena korelacji (powiązania) ryzyka


A good rule of thumb is to assume that everything matters Richard Thaler


ZAKRES

Poszukiwanie rzetelnych i obiektywnych odpowiedzi na pytania:

 • Co może się wydarzyć? Jakie zdarzenia (okoliczności) mogą uniemożliwić, zmienić, opóźnić lub wspomóc osiąganie celów?
 • Gdzie jakieś zdarzenie może uniemożliwić, zmienić, opóźnić lub wspomóc osiąganie celów?
 • Kiedy jakieś zdarzenie może uniemożliwić, zmienić, opóźnić lub wspomóc osiąganie celów?
 • Dlaczego jakieś zdarzenie może uniemożliwić, zmienić, opóźnić lub wspomóc osiąganie celów?
 • Jak, w jaki sposób, w jakim stopniu jakieś zdarzenie może uniemożliwić, zmienić, opóźnić lub wspomóc osiąganie celów
 • … etc.

Ujawnienie ryzyka

 • Prognozowanie ryzyka
  Rozpoznanie ryzyka w perspektywie wieloletniej – w ramach planowania strategicznego i po za jego granicami; tzw.  foresight ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka
  Rozpoznanie ryzyka w perspektywie planowania operacyjnego – krótko i średnioterminowego

Analiza ryzyka

Przyczyny ryzyka

 • Charakter i rodzaj okoliczności sprzyjających materializacji ryzyka

Możliwość materializacji ryzyka

 • Na ile możliwe jest, że jakieś zdarzenie (okoliczność) wystąpi (lub nie wystąpi)?
 • Na ile możliwe jest, że podatność organizacji wywoła jakieś zdarzenie?

Ekspozycja na ryzyko

 • Ile można stracić i kiedy?
 • Ile można zyskać i kiedy?

Skala ryzyka (dotkliwość / potencjał)

 • Jak bardzo może być źle (zagrożenie)?
 • Jak bardzo może być dobrze (szansa)?

Charakter konsekwencji

 • Rodzaj skutków (korzyści)
 • Propagacja (łańcuch, korelacja) skutków (korzyści)

Wpływ na osiąganie celów

 • Czysto negatywny
 • Czysto pozytywny
 • Obustronny

Okres

 • Czas, kiedy organizacja będzie narażona na zagrożenie
 • Czas, kiedy organizacja będzie miała szansę (tzw. window of opportunity)

Kapitał

 • Jak dużo kapitału potrzeba na pokrycie nieoczekiwanych strat lub akumulację korzyści?
 • Kiedy kapitał może być potrzebny?

Zmienność

 • Jak niepewna jest przyszłość?

Wrażliwość

 • Jak bardzo organizacja jest podatna na zmiany środowiska wewnętrznego i otoczenia?
 • Jak bardzo cele organizacji są wrażliwe na zmiany czynników ryzyka?

Korelacja i portfele ryzyka

1. Czy i jak jedne ryzyka związane są z innymi?

 • ze względu na przyczyny
 • ze względu na zdarzenia
 • ze względu na skutki (bezpośrednie / pośrednie)
 • ze względu na wpływ na cele
 • ze względu na rodzaj działalności
 • ze względu na rodzaj aktywów narażonych na ryzyko
 • ze względu na miejsce
 • ze względu na czas
 • … etc.

2.  Czy można oddziaływać w ten sam sposób na różne ryzyka / portfele ryzyka?

3. Czy oddziaływanie na poziom jednego ryzyka nie spowoduje zwiększenia poziomu innego lub wywołanie nowego (ryzyko wtórne)?

… etc.

Ocena (oszacowanie, ewaluacja) ryzyka

 • Określenie poziomów ryzyka
 • Porównanie poziomów ryzyka z ustalonymi kryteriami (limitami)
 • Ustalenie relacji pomiędzy potencjalnymi korzyściami a negatywnymi skutkami
 • Porównanie poziomu ryzyka z limitami (kryteriami akceptacji) określonymi w poprzedniej fazie cyklu
 • Ocena bieżących mechanizmów kontrolnych i ich potencjalnego wpływu na poziom ryzyka (ryzyko szczątkowe)

REZULTAT

1. Rozpoznana struktura ryzyka

 • Źródła (czynniki) ryzyka
 • Symptomy
 • Przyczyny i zdarzenia
 • Konsekwencje – skutek i/lub wpływ na osiąganie celów
 • Kapitał niezbędny do absorbcji skutków (wpływu)

2. Określona możliwość (prawdopodobieństwo) materializacji ryzyka

3. Określona korelacja ryzyka

4. Ustalone portfele ryzyka

5. Określone poziomy ryzyka: brutto i netto – z uwzględnieniem istniejących mechanizmów kontrolnych (mechanizmów oddziaływania na ryzyko)

6. Określone profil(e) ryzyka

7. Ustalone priorytetu w zakresie reagowania na ryzyko

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły