System zarządzania ryzykiem

Po drugie: postawa

Stosunek do ryzyka determinuje postępowanie względem ryzyka

Ważne
 • Ludzie się różnią. Różni ich również stosunek do ryzyka. Jedni będą go unikać, inni poszukiwać a na pozostałych nie będzie robiło wrażenia.

Organizacja, która jest w pełni świadoma swoich aktywności i która właściwie rozpoznaje środowisko, w jakim funkcjonuje, powinna jednoznacznie określić swój stosunek do ryzyka: w jaki sposób je postrzega, czy i w jakim stopniu jest gotowa akceptować zagrożenia i podejmować nadarzające się szanse. Organizacja powinna zadbać o spójną – w całej organizacji – kulturę ryzyka poczynając od jednakowego rozumienia pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.

ISTOTA

1. Ustalenie ram zarządzania ryzykiem

Określenie zdolności organizacji do podejmowania ryzyka. Określenie postrzegania i stosunku do ryzyka. Określenie limitów i ograniczeń. Ustalenie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie rozpoznania ryzyka.

2. Ustalenie celów i priorytetów w zakresie rozpoznania ryzyka

Ustalenie struktury kluczowych – dla organizacji – wartości: co organizacja musi chronić, co organizacja powinna chronić oraz co organizacja chce chronić oraz przed czym, kiedy i gdzie?

3. Przygotowanie mechanizmów wspierających procesy rozpoznania ryzyka

Dobór metod i ustalenie kryteriów prognozowania, identyfikacji i analizy ryzyka: szans i zagrożeń. Ustalenie metod i kryteriów oceny przyczyn, zdarzeń i ich skutków: bezpośrednich i pośrednich.

4. Zaplanowanie działań w zakresie rozpoznania ryzyka

Ustalenie zakresu i przebiegu procesów prognozowania, identyfikacji, analizy i oceny ryzyka: potencjalnych czynników ryzyka, zdarzeń, konsekwencji bezpośrednich i pośrednich oraz wpływu na osiąganie celów organizacji.


A ship in harbour is safe, but that is not what ships are built for William G. T. Shedd


ZAKRES

1. Ustalenie ram i zakresu zarządzania ryzykiem

 • Język (semantyka) opisu zjawisk w dziedzinie zarządzania ryzykiem, odpornością, ciągłością działania i bezpieczeństwem
 • Wiedza, umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do postrzegania zagrożeń
 • Wiedza, umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do postrzegania szans
 • Stosunek do ryzyka (do zagrożeń; do szans)
 • Aktualne mechanizmy kontrolne i ich skuteczność
 • Ujawnienie słabości i podatności organizacji na zagrożenia
 • Ujawnienie potencjału i zdolności organizacji do podjęcia ryzyka (apetyt na ryzyko)
 • Ustalenie pożądanych parametrów funkcjonowania organizacji
 • Ustalenie limitów i ograniczeń akceptowalnego ryzyka: wewnętrzne i zewnętrzne (w tym dopuszczalne czasy przestojów, dopuszczalne poziomy funkcjonowania organizacji …)
 • … etc.

2. Ustalenie celów i priorytetów w zakresie zarządzania ryzykiem

 • W odniesieniu do celów organizacji
 • W odniesieniu do obszarów i dziedzin aktywności
 • W odniesieniu do procesów i działań
 • W odniesieniu do aktywów i majątku
 • W odniesieniu do kapitałów
 • W odniesieniu do horyzontu czasu
 • W odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • … etc.

3. Przygotowanie mechanizmów wspierających procesy rozpoznania ryzyka

a) Dobór metod i ustalenie kryteriów

– własne i zewnętrzne;
– techniczne, prawne, operacyjne, finansowe, ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, ekologiczne, humanitarne, czasowe …

 • Foresight (prognozowanie) ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka
 • Rozpoznanie zagrożeń
 • Rozpoznanie szans
 • Ocena możliwości materializacji ryzyka
 • Ocena skutków i konsekwencji
 • Ocena wpływu na organizację i otoczenie
 • Ocena korzyści
 • Ocena kosztów i strat
 • Ocena poziomu ryzyka
 • Ocena korelacji w ramach i między portfelami ryzyka
 • … etc.

b) Opracowanie taksonomii (klasyfikacji i struktur)

 • przyczyn
 • zdarzeń
 • skutków (bezpośrednich, pośrednich)
 • korzyści (bezpośrednich, pośrednich)
 • mechanizmów kontrolnych

4. Ustalenie planu działań w zakresie rozpoznania ryzyka

 • zakres działań
 • cele
 • role
 • obowiązki
 • uprawnienia
 • terminy
 • … etc.

REZULTAT

Organizacja przygotowana do realizacji procesów rozpoznania ryzyka: zagrożeń i szans.

 • Rozpoznany stosunek interesariuszy do ryzyka (szans i zagrożeń)
 • Rozpoznana i ustalona zdolność organizacji do podjęcia ryzyka – apetyt na ryzyko
 • Rozpoznana odporność organizacji na zagrożenia
 • Rozpoznana zdolność (potencjał) organizacji do wykorzystania szans
 • Ustalone limity ryzyka
 • Opracowane taksonomie ryzyka (przyczyn, zdarzeń, skutków, wpływu)
 • Opracowane kryteria rozpoznania (identyfikacji i oceny) ryzyka
 • Opracowane listy kontrolne w zakresie rozpoznania ryzyka

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły