System zarządzania ryzykiem

Po piąte: dokumentacja

Ryzyko powinno być dokumentowane

Ważne
 • Pamięć jest ulotna. Zarządzanie ryzykiem wymaga rejestrowania zarówno działań jak i wyników. To się nazywa odpowiedzialność

Ciągłość działania organizacji to również efekt zapewnienia ciągłości funkcji zarządzania ryzykiem. Bez danych historycznych, bieżących i prognostycznych nie jest możliwe skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia i szanse.

Bieżące dokumentowanie analiz, decyzji, działań i ich wyników wspiera rozwój kompetencji organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem.  Sprzyja również jednoznacznemu ustalaniu zakresów odpowiedzialności  w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.

ISTOTA

1. Wypełnienie wymagań (zewnętrznych i wewnętrznych) dotyczących ujawniania i sprawozdawczości ryzyka.

2. Zapewnienie śladowalności systemu (mechanizmów) zarządzania ryzykiem.

3. Zapewnienie ciągłości funkcji i zadań związanych z prognozowaniem, identyfikowaniem, analizą i oceną oraz reagowaniem na ryzyka.

4. Rozwój kompetencji (indywidualnych i zespołowych) w dziedzinie zarządzania ryzykiem, odpornością, ciągłością działania i bezpieczeństwem.

5. Rozwój i doskonalenie metod, narzędzi i technik prognozowania, identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz planowania i realizacji zadań w ramach strategii reagowania na ryzyko.


Risk is just an expensive substitute for information. Adrian Slywotzky


ZAKRES

Dokumentowanie działań i wyników działań podejmowanych w ramach poszczególnych faz cyklu zarządzania ryzykiem, w szczególności:

Faza kreowania świadomości ryzyka

 • Architektura organizacji (w tym cele i zamierzenia)
 • Środowisko zewnętrzne (w tym oczekiwania i wymagania)
 • Relacje i powiązania

Faza kształtowania postawy wobec ryzyka

 • Wymagania zewnętrzne (prawo, regulacje, umowy i porozumienia)
 • Wymagania wewnętrzne (założenia, limity, ograniczenia)
 • Listy kontrolne i wytyczne dotyczące prognozowania i identyfikacji ryzyka
 • Listy kontrolne i wytyczne dotyczące analizy ryzyka
 • Listy kontrolne i wytyczne dotyczące oceny ryzyka

Faza rozpoznania ryzyka

1. Zakres, założenia i ograniczenia procesów rozpoznania ryzyka

2. Metody, techniki i narzędzia rozpoznania ryzyka

3. Wyniki rozpoznania ryzyka:

 • Wyniki prognozowania ryzyka
 • Wyniki identyfikacji ryzyka
 • Wyniki analizy ryzyka
 • Wyniki oceny ryzyka

4. Poziom(y) ryzyka

5. Profil(e) ryzyka

6. Priorytety

Faza planowania i podejmowania działań

 • Priorytety
 • Strategie i plany zarządzania ryzykiem
 • Działania i ich rezultaty
 • Plany „na wypadek”

Faza monitorowania

1. Dokumentowanie zmian:

 • Architektury organizacji
 • Otoczenia organizacji
 • Relacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wymagań zewnętrznych i wewnętrznych w odniesieniu do ryzyka
 • Postawy wobec ryzyka, w tym limitów i ograniczeń

2. Aktualizacja:

 • Rejestru (rejestrów) ryzyka
 • Rejestru (rejestrów) zdarzeń i strat operacyjnych
 • Strategii i planów

3. Dokumentowanie procesów oceny funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem; ich wyników, wniosków i zmian w systemie zarządzania ryzykiem.

4. Gromadzenie wniosków z doświadczeń.

Faza konsultowania, decydowania i komunikowania

 • Pozyskiwanie, gromadzenie i archiwowanie danych, informacji, opinii, ocen, analiz.
 • Dokumentowanie zasad, zakresu, metodyk i wytycznych
 • Dokumentowanie i komunikowanie decyzji
 • Ujawnianie i sprawozdawczość ryzyka

REZULTAT

Zapewnienie ciągłości procesów zarządczych w odniesieniu do ryzyka, odporności organizacji, jej ciągłości działania i bezpieczeństwa.

Peritus

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libra. >>Sitem czerpie wodę, kto chce się uczyć bez książki.

Powiązane artykuły